Νόμος 4512/18 - Άρθρο 79

Άρθρο 79


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 10 του νόμου 4425/2016 αναριθμείται σε άρθρο 8 και τροποποιείται ως εξής:

 

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος και της παραγράφου 4 του άρθρου 117Ε του νόμου 4001/2011, ο ΟΔΑΗΕ ορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμόν 2015/1222.

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι επίσης αρμόδια για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια ορισμού, την έγκριση των τελών του ΟΔΑΗΕ ή της μεθοδολογίας υπολογισμού των τελών αυτών, την ανάκληση του ΟΔΑΗΕ, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται στις εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, δυνάμει του ανωτέρω Κανονισμού.}

 

β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο ΟΔΑΗΕ ασκεί τις αρμοδιότητες που προσδιορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 2015/1222. Οι αρμοδιότητες εκκαθάρισης ασκούνται σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του παρόντος νόμου, μη θιγομένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 2015/1222.}

 

γ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Για εργασίες ή λειτουργίες που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εκτός των προβλεπομένων στα άρθρα 12 και 13 του παρόντος νόμου, ο ΟΔΑΗΕ δύναται να:

 

α) συστήνει ή να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα με εξειδικευμένο σκοπό την εκτέλεση εργασιών ή λειτουργιών που αφορούν στις αρμοδιότητές του ή/και

 

β) αναθέτει εργασίες ή λειτουργίες που αφορούν αρμοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη, στην περίπτωση που το τρίτο μέρος μπορεί να εκτελέσει την αντίστοιχη λειτουργία τουλάχιστον εξίσου αποδοτικά με τον ΟΔΑΗΕ.

 

Για τις ως άνω περιπτώσεις α' και β' ο ΟΔΑΗΕ παραμένει αποκλειστικά αρμόδιος για την άρτια και ορθή εκτέλεση των σχετικών εργασιών και λειτουργιών και για το σκοπό αυτόν διασφαλίζει τη συμμόρφωση κάθε τρίτου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της πρόσβασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε πληροφορίες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

 

Στις περιπτώσεις α και β οι επιμέρους όροι και συμφωνίες με τρίτα πρόσωπα τελούν υπό την προηγούμενη έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.}

 

δ) οι περιπτώσεις α', δ' και στ' της παραγράφου 6 του άρθρου 10 αντικαθίστανται, αντίστοιχα, ως εξής:

 

{α) Συνεργάζεται με τυχόν άλλα χρηματιστήρια ενέργειας ή διαχειριστές αγορών και τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την απρόσκοπτη λειτουργία των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

 

δ) Τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

 

στ) Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας που διαχειρίζεται.}

 

ε) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης του άρθρου 117Β του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπως ισχύει, η ανωτέρω υπουργική απόφαση ισχύει για την εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, όπως αυτή υποκαθίσταται με την απόσχιση στη θέση της ΛΑΓΗΕ ΑΕ.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 64 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.