Νόμος 4546/18 - Άρθρο 64

Άρθρο 64


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο β' του άρθρου 77 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) η φράση η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: αντικαθίσταται με τη φράση: η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

 

2. Στην παράγραφο β' του άρθρου 79 του νόμου 4512/2018 η φράση η παράγραφος αντικαθίσταται αντικαθίσταται με τη φράση:

 

{η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:}

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 93 του νόμου 4512/2018 η φράση Το άρθρο 16 του νόμου 4425/2016 αναριθμείται σε άρθρο 2, αντικαθίσταται με τη φράση Το άρθρο 16 του νόμου 4425/2016 αναριθμείται σε άρθρο 21,.

 

4. Στο άρθρο 117Β του νόμου 4001/2011, όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του νόμου 4512/2018, προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως και αναριθμούνται οι υφιστάμενες παράγραφοι 11 και 12 σε 12 και 13 αντίστοιχα:

 

{11. Για όσο χρονικό διάστημα η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας διενεργεί τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό και 3 τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη κάθε έτους, η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και η θυγατρική της, ο Φορέας Εκκαθάρισης, ως ορίζεται στο νόμο 4425/2016, υποβάλλουν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προς έγκριση προϋπολογισμούς λειτουργικών δαπανών που αφορούν κυρίως τη λειτουργία, εκκαθάριση και διακανονισμό του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), καθώς και το σχεδιασμό, ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των αγορών του νόμου 4425/2016 πλέον αποσβέσεων και ενός ευλόγου κέρδους επί των απασχολούμενων κεφαλαίων, με ανάλυση και τεκμηρίωση των σχετικών οικονομικών στοιχείων. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με απόφασή της, η οποία εκδίδεται 1 μήνα πριν την έναρξη κάθε έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνει τους ανωτέρω προϋπολογισμούς, εφόσον τα σχετικά οικονομικά στοιχεία είναι εύλογα και αντανακλούν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και δαπανών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον οποίο ορίζεται και ο τρόπος ανάκτησής τους και ο επιμερισμός ανάμεσα στις ανωτέρω εταιρείες.}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 117Ε του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του νόμου 4512/2018, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης, σύμφωνα με τα άρθρα 117Α και 117Β, έννομες σχέσεις της Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τρίτους που σχετίζονται με το μεταβιβαζόμενο κλάδο, μεταβιβάζονται από και δια της αποσχίσεως στην εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και διέπονται από τις διατάξεις στις οποίες υπαγόταν κατά το χρόνο της απόσχισης η Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ιδίως του παρόντος νόμου και του νόμου 4425/2016, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 117Β του παρόντος.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 117Ε του νόμου 4001/2011, όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του νόμου 4512/2018, τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Η Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλει, εντός 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, να καταρτίσει και υποβάλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: (α) τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του από την Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης, β) τον Κώδικα του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης και γ) τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με απόφασή της, εκδίδει, πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης, τους ανωτέρω Κώδικες Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης κατά τη διαδικασία του άρθρου 120 του ίδιου νόμου και τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά τη διαδικασία του άρθρου 140 του νόμου 4389/2016, ως ισχύουν.}

 

7. Στο άρθρο 117Ε του νόμου 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως και αναριθμούνται οι υφιστάμενες παράγραφοι 4 και 5 σε 5 και 6 ως εξής:

 

{4. Η Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας υποβάλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προς έγκριση τους προϋπολογισμούς λειτουργικών δαπανών που αφορούν κυρίως τη λειτουργία, εκκαθάριση και διακανονισμό του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), καθώς και το σχεδιασμό, ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των αγορών του νόμου 4425/2016, πλέον αποσβέσεων και ενός ευλόγου κέρδους επί των απασχολούμενων κεφαλαίων, με ανάλυση και τεκμηρίωση των σχετικών οικονομικών στοιχείων, της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και της θυγατρικής της, του Φορέα Εκκαθάρισης, ως ορίζεται στο νόμο 4425/2016, για το χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της σύστασής των εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο έως και την 31-12-2018. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνει τους ανωτέρω προϋπολογισμούς, εφόσον τα σχετικά οικονομικά στοιχεία είναι εύλογα και αντανακλούν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και δαπανών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον οποίο ορίζεται και ο τρόπος ανάκτησής τους και ο επιμερισμός ανάμεσα στις ανωτέρω εταιρείες.}

 

8. Ο τίτλος του άρθρου 18 του νόμου 4425/2016, όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 90 του νόμου 4512/2018, τροποποιείται ως εξής:

 

{Κατάρτιση και τροποποίηση των κανονισμών και κωδικών των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.}

 

9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 18 του νόμου 4425/2016, όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 90 του νόμου 4512/2018, τροποποιείται ως εξής:

 

{6. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, δύναται, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, να καθορίζεται για τους Συμμετέχοντες, ανά χαρτοφυλάκιο προμήθειας, ένα ανώτατο ποσοστό συναλλαγών επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, διακανονιζόμενων με φυσική παράδοση της ενέργειας ή/και επί άλλων ενεργειακών παραγώγων ή/ και επί ενεργειακών προϊόντων χονδρικής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 1227/2011 με υποχρέωση φυσικής παράδοσης, που έχουν συναφθεί εντός της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς ή διμερώς εκτός αυτής, τα οποία μπορούν να δηλώνονται στο σύστημα συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.