Νόμος 4512/18 - Άρθρο 96

Άρθρο 96


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εισάγονται νέα άρθρα 117Α, 117Β, 117Γ, 117Δ και 117Ε στο νόμο 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), τα οποία έχουν ως εξής:

 

{Άρθρο 117Α: Ίδρυση της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία

 

Ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία και το διακριτικό τίτλο ΕΧΕ ανώνυμη εταιρεία.

 

Άρθρο 117Β: Όροι ίδρυσης και λειτουργίας της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία

 

1. Η εταιρεία με την επωνυμία Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία και με το διακριτικό τίτλο ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία εισφέρει, εντός 3 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, τη λειτουργία και διαχείριση του κλάδου που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που περιγράφονται κατωτέρω υπό στοιχεία (α) έως και (ι)α) για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία, με τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία καλύπτεται από την εισφορά του μεταβιβαζόμενου κλάδου από την ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, καθώς και με την καταβολή μετρητών ποσού κατ' ελάχιστο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ από νομικά πρόσωπα. Κατά τη σύσταση της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία, η ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία δύναται να συμμετάσχει και με καταβολή μετρητών. Τόσο κατά τη σύσταση όσο και καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία, η συνολική συμμετοχή σε αυτήν εταιρειών, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, δεν επιτρέπεται να κατέλθει σε ποσοστό μικρότερο του 35% και να ανέλθει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της. Ο εισφερόμενος κλάδος περιλαμβάνει, ειδικότερα, τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 

(α) Τη διενέργεια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και ειδικότερα:

 

(α)α) Τον προγραμματισμό των εγχύσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ, καθώς και των απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από αυτό, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

(β)β) Τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Συστήματος.

 

(γ)γ) Τη διαχείριση πιστωτικού και συναλλακτικού κινδύνου και την εκκαθάριση των συναλλαγών στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού.

 

(β) Τη συνεργασία με τους Διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ, του ΕΔΔΗΕ και τον ΔΑΑ σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και των οικείων Κωδίκων Διαχείρισης.

 

(γ) Την τήρηση ειδικού Μητρώου Συμμετεχόντων στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό και την εγγραφή των Συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

(δ) Την οργάνωση και διεξαγωγή δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4389/2016.

 

(ε) Τη συμμετοχή σε κοινές επιχειρήσεις, ιδίως με διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, καθώς και χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενεργείας και άλλους ανάλογους φορείς, με στόχο τη δημιουργία περιφερειακών αγορών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

 

(στ) Την είσπραξη από τους Συμμετέχοντες τελών ή άλλων χρεώσεων για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και την τήρηση των αναγκαίων λογαριασμών, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

(ζ) Την εφαρμογή της μεθοδολογίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 παράγραφος 2 εδάφιο β)β' του νόμου 4414/2016 αναφορικά με τη χρέωση εκπροσώπων φορτίου.

 

(η) Τη συμμετοχή σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, μέλη των οποίων είναι λειτουργοί αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν σκοπό την επεξεργασία και διαμόρφωση κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, στη δημιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

 

(θ) Την ανάθεση σε τρίτους, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, διαφόρων υπηρεσιών ιδίως αναφορικά με τη διαχείριση του διακανονισμού χρηματικών συναλλαγών στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού.

 

(ι) Τη διενέργεια διευθέτησης των χρηματικών συναλλαγών στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, σε συνεργασία με τους Διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ, του ΕΔΔΗΕ και τον ΔΑΑ.

 

ι)α) Την παροχή στους Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας των απαραίτητων πληροφοριών για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

 

2. Η απόσχιση και εισφορά του ως άνω κλάδου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των άρθρων 68 έως 79 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, καθώς και των άρθρων 1 έως 5 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, και με βάση το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία, τα οποία υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες του κλάδου και αποτελούν τον εισφερόμενο κλάδο μετά των παγίων που καταλογίζονται σε αυτόν, όπως καταγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία την 30-09-2017.

 

3. Ειδικότερα, κατά την εισφορά του κλάδου μεταφέρονται στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία:

 

(α) Τα πάγια της ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών δεδομένων και στοιχείων (προσφορών έγχυσης, δηλώσεων φορτίου και αποτελεσμάτων) επίλυσης του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και

 

(β) Τα ειδικά αποθεματικά ή μέρος αυτών του εισφερόμενου Κλάδου που απεικονίζονται στον τελευταίο ισολογισμό της ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία, τα οποία δεν φορολογούνται κατά τον χρόνο της εισφοράς.

 

4. Με τη μεταβίβαση του κλάδου η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία αποκτά πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του κλάδου. Η απόσχιση του ως άνω κλάδου και η μεταφορά των δραστηριοτήτων στη νέα ανώνυμη εταιρεία, ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

 

5. Η εισφορά του κλάδου πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους των άρθρων 1 έως 5 του νόμου 2166/1993, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:

 

(α) Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού συντελείται αυτοδικαίως, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε κινητά, με μόνη την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύμβασης απόσχισης και του καταστατικού της Ελληνικό Χρηματιστήριο ανώνυμη εταιρεία.

 

(β) Η ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία και η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της σύμβασης απόσχισης και εισφοράς του κλάδου.

 

(γ) Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί στη ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία, σχετικά με τον εισφερόμενο κλάδο μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης ειδικής ή γενικής.

 

(δ) Η ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία δεν απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, η οποία αφορά στις δραστηριότητες του εισφερόμενου κλάδου και δημιουργήθηκε μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης.

 

Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από την ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία που αφορά τον κλάδο και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, δεν μεταφέρεται συνεπεία της απόσχισης στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία προς όφελος ή βάρος αυτής.

 

(ε) Οι εκκρεμείς δίκες και όσες ανακύψουν που αφορούν στις δραστηριότητες του εισφερόμενου κλάδου, καθώς και συνεπεία του Ελλείμματος Συναλλαγών που θα έχει δημιουργηθεί μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης, διεξάγονται ή συνεχίζονται από τη ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για την έναρξη, τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της τελευταίας. Σε σχέση με τις δίκες αυτές, η ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου, από κρατήσεις και από κάθε άλλο δικαστικό τέλος.

 

(στ) Οι πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο δεν θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει υποχρέωση μεταφοράς των ποσών αυτών με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της νέας εταιρείας. Αντίθετα, οι πράξεις αυτές θεωρούνται πράξεις της εισφέρουσας εταιρείας.

 

6. Η ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία συνεχίζει και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απόσχισης να διαχειρίζεται τα Ελλείμματα του ΗΕΠ που δημιουργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της παραγράφου 4 και να διεκπεραιώνει την αντίστοιχη ενημέρωση και τους αντίστοιχους διακανονισμούς με τους Εκπροσώπους Φορτίου. Η ως άνω διαχείριση των Ελλειμμάτων του ΗΕΠ θα διενεργείται από τη ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου κατά την περίοδο δημιουργίας των Ελλειμμάτων αυτών. Η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία παρέχει κάθε απαραίτητη υπηρεσία για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω από τη ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 του παρόντος και τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

7. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης παραδίδονται στη ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία οι μετοχικοί τίτλοι της εταιρείας Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία που αντιστοιχούν στο ποσό συμμετοχής της στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία.

 

8. Αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων της εισφέρουσας που λαμβάνονται προς τον σκοπό της συμμόρφωσης τους με τις υποχρεώσεις διαχωρισμού και εν συνεχεία εισφοράς του κλάδου καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις της παρούσας.

 

9. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 σε καμία περίπτωση δε δύνανται να συνεπάγονται την κοινοποίηση εκ μέρους της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία ευαίσθητων πληροφοριών της ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία και το αντίστροφο.

 

10. Οι δαπάνες και τα πάσης φύσης έξοδα που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία ως φορέα διαχείρισης αγορών ενέργειας και ενεργειακών χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και για κάθε αναγκαία προπαρασκευαστική ενέργεια, οι οποίες πραγματοποιούνται έως την καταχώρηση της σύστασής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, αναλαμβάνονται από την ίδια εντός τριμήνου από την σύστασή της.

 

Η καταβολή οιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δαπανών και εξόδων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα από τους ιδρυτές μετόχους της, αποτελεί νόμιμη υποχρέωση της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία απέναντί τους η οποία θα πρέπει να εξοφληθεί εντός του ως άνω τριμήνου.

 

11. Η ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία και η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία δεσμεύονται στα πλαίσια και ειδικότερων συμφωνιών που θα καταρτιστούν μεταξύ τους και έναντι τυχόν συμφωνηθέντος ανταλλάγματος να παρέχουν εκατέρωθεν όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες και τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα για τη διεκπεραίωση των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους.

 

12. Αποφάσεις των εταιρικών οργάνων της ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία και της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις της παρούσας είναι εκ του νόμου άκυρες. Η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων του άρθρου 35Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, από κάθε μέτοχο ή τρίτο που έχει έννομο συμφέρον.

 

Άρθρο 117Γ: Εγκρίσεις λειτουργίας Χρηματιστηρίου Ενέργειας σύμφωνα με το νόμο 4425/2016

 

1. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης σύμφωνα με το άρθρο 117Β και, το αργότερο, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή, η εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία λαμβάνει έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τη λειτουργία της ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του νόμου 4425/2016.

 

2. Ταυτόχρονα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 και προκειμένου για τη λήψη της εγκρίσεως που προβλέπεται σε αυτή, η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία συστήνει νέα εταιρεία και καταθέτει στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Επιχειρησιακό Σχέδιο της νέας εταιρείας με το οποίο θα υλοποιείται η ανάληψη της εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς από αυτή ως Φορέα Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12 και 13 του νόμου 4425/2016. Ειδικότερα, και προς υλοποίηση αυτού του Σχεδίου, κατατίθεται από την Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αίτηση για τη χορήγηση στη νέα εταιρεία έγκρισης λειτουργίας της ως Φορέας Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7 και 9 έως 12 του άρθρου 12 και του άρθρου 13 του νόμου 4425/2016. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ως άνω εγκριτικής απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αντίστοιχης εγκριτικής απόφασής της για τη λειτουργία της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

 

3. Ταυτόχρονα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 και το αργότερο εντός τριμήνου από την έναρξη λειτουργίας της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως διαχειριστή αγοράς για τη διαχείριση Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4425/2016. Οι ως άνω Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές αφορούν, κατ' ελάχιστον, Ενεργειακά Χρηματοπιστωτικά Μέσα με φυσική παράδοση, όπως ορίζονται με το νόμο 4425/2016. Για τις ανάγκες λειτουργίας των ως άνω Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών το Χρηματιστήριο Ενέργειας προβαίνει στις αναγκαίες πράξεις και συνάπτει τις αναγκαίες συμφωνίες με το Χρηματιστήριο Αθηνών ανώνυμη εταιρεία και τη θυγατρική αυτού εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών ανώνυμη εταιρεία (ΕΤΕΚ) για την ανάληψη της εκκαθάρισης των συναλλαγών των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών από την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών ή άλλο συνδεόμενο με το Χρηματιστήριο Αθηνών ανώνυμη εταιρεία διαχειριστή Συστήματος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 του νόμου 4425/2016.

 

4. Η λειτουργία των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών της προηγούμενης παραγράφου δεν αποκλείει τη δυνατότητα συνεργασίας της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία με άλλους διαχειριστές αγοράς του νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας MiFID II και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 600/2014, που δραστηριοποιούνται σε παρόμοιες αγορές, στο πλαίσιο ενίσχυσης των Αγορών Ενέργειας και του τρόπου εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων τους σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 4425/2016.

 

Άρθρο 117Δ: Εργασιακές σχέσεις

 

1. Όλα τα υφιστάμενα εργασιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού που απασχολείται κατά την ημερομηνία απόσχισης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στον κλάδο της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία, όπως αυτά απορρέουν από τις ατομικές συμβάσεις εργασίας τους ή έμμισθης εντολής, μεταβιβάζονται, κατά την ημερομηνία απόσχισης, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 178/2002 Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου. Το προσωπικό αυτό και μετά την ημερομηνία μεταβίβασης της εργασιακής του σχέσης εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους κλάδους του ΕΦΚΑ στους οποίους ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία μεταβίβασης.

 

2. Το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της παραγράφου 1, καθορίζεται από την εργατική νομοθεσία και τον κανονισμό εργασίας που θα καταρτιστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

3. Το προσωπικό της παραγράφου 1 μπορεί, εντός μηνός από την ημερομηνία πληροφόρησής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 178/2002, να εναντιωθεί στην μεταβίβαση της εργασιακής του σχέσης από τη ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία. Η εναντίωση αυτή γίνεται εγγράφως και μπορεί να απευθύνεται είτε στη ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία είτε στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία. Η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του προσωπικού, του οποίου η απασχόληση συνεχίζεται με τη ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία σε κατάλληλη θέση εργασίας, αναλόγως των προσόντων και της εμπειρίας του, ίδιας ιεραρχικής στάθμης.

 

4. Για χρονικό διάστημα 2 ετών από την έναρξη λειτουργίας της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία και για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των δικών της Υπηρεσιών, με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία και της ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία, μπορεί να ρυθμίζονται τα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απασχόληση από την Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία προσωπικού της ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία. Για τη διάθεση του προσωπικού αυτού λαμβάνεται υπόψη η βούλησή του και η προηγούμενη απασχόλησή του σε εργασίες αντίστοιχες με αυτές που πρόκειται να απασχοληθεί στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία. Η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές του διατιθέμενου προσωπικού εξακολουθούν να καταβάλλονται από τη ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία, η δε Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να αποζημιώνει την ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία για το κόστος αυτό, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη μεταξύ τους σύμβαση. Η απασχόληση του προσωπικού αυτού στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες στη ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία. Με τη λήξη της σύμβασης διάθεσης, για οποιονδήποτε λόγο, το διατιθέμενο προσωπικό επανέρχεται στη ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία και εντάσσεται σε κατάλληλη θέση εργασίας αναλόγως των προσόντων και της εμπειρίας του, ίδιας ιεραρχικής στάθμης τουλάχιστον με αυτή που κατείχε προ της διάθεσής του.

 

5. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, το προσωπικό της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία, που έχει διατεθεί στη ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 119 παράγραφος 3 του νόμου 4001/2011, μπορεί να δηλώσει εγγράφως ότι επιθυμεί να ενταχθεί στο προσωπικό της ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία, είτε άμεσα είτε κατά την ημερομηνία λήξεως ισχύος της σύμβασης διάθεσης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 119 παράγραφος 3 του νόμου 4001/2011. Η ένταξη του προαναφερόμενου προσωπικού στη ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία, στη θέση και με τις αρμοδιότητες που κατείχε, γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης νόμου, κανονισμού, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης. Κατά την ένταξη του ως άνω προσωπικού διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται όπως και στο λοιπό υφιστάμενο προσωπικό της ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία βάσει των διατάξεων των άρθρων 103 και 119 του παρόντος νόμου, τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε νόμο, σε ατομική σύμβαση εργασίας και κατ' αναλογία σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ ΔΕΗ), στις εν γένει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από την Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Το προσωπικό αυτό και μετά την ημερομηνία ένταξης εξακολουθεί να ασφαλίζεται στους ίδιους κλάδους του ΕΦΚΑ στους οποίους ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία ένταξης. Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 119 παράγραφος 3 του νόμου 4001/2011.

 

6. Στην περίπτωση των εργαζομένων της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία που παρέχουν την εργασία τους στον αποσχιζόμενο κλάδο και ασκούν το δικαίωμα του εδαφίου α' της παραγράφου 5 εφαρμόζονται τα δικαιώματα των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος.

 

7. Η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως και για όσο χρονικό διάστημα απομένει μέχρι τη λήξη τους, στις συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από την ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 4414/2016, και αφορούν σε έργα που σχετίζονται με τον αποσχιζόμενο κλάδο.

 

8. Σε περίπτωση που μισθωτός υπάλληλος που απασχολείται σε νομικό πρόσωπο, μέτοχο της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, συνεχίζει να ασφαλίζεται από την Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. στους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένος ως μισθωτός του νομικού προσώπου-μετόχου.

 

Άρθρο 117E: Συνέπειες ολοκλήρωσης της απόσχισης

 

1. Υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης, σύμφωνα με τα άρθρα 117Α και 117Β, έννομες σχέσεις της ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία με τρίτους που σχετίζονται με τον μεταβιβαζόμενο κλάδο, μεταβιβάζονται από και δια της αποσχίσεως στην εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία και διέπονται από τις διατάξεις στις οποίες υπαγόταν κατά το χρόνο της απόσχισης η ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία, ιδίως του παρόντος νόμου και του νόμου 4425/2016, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ε' και στ' των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 117Β του παρόντος.

 

2. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης, σύμφωνα με τα άρθρα 117Α και 117Β, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία ή Λειτουργός της Αγοράς νοείται, ως προς το σύνολο των μεταβιβαζόμενων ως άνω εννόμων σχέσεων, καταστάσεων, περιουσιακών στοιχείων και σχετικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών, η εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ε' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 117Β του παρόντος.

 

3. Η ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία οφείλει εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου: α) να καταρτίσει και υποβάλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του από την Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης, β) να καταρτίσει και υποβάλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης και γ) να καταρτίσει και υποβάλλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με απόφασή της εγκρίνει τους ανωτέρω Κώδικες πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης.

 

4. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η υπ' αριθμόν οίκοθεν ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/184866/2015 (ΦΕΚ 2678/Β/2015) υπουργική απόφαση με την οποία ορίστηκε η ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία ως ΟΔΑΗΕ, ως και κάθε άλλη κανονιστική απόφαση με την οποία ρυθμιζόταν η λειτουργία της ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία ως Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύουν για την εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία, όπως αυτή υποκαθιστά με την απόσχιση την ΛΑΓΗΕ ανώνυμη εταιρεία.

 

5. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία είναι η μόνη αρμόδια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του εισφερόμενου κλάδου, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 117Β του παρόντος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.