Νόμος 4519/18 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Τροποποίηση των άρθρων 3 του νόμου 4138/2013 (ΦΕΚ 72/Α/2013), 49 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) και 29 του νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το σημείο i) της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του νόμου 4138/2013 (ΦΕΚ 72/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{i) Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση, επίβλεψη και συντήρηση νέων ή σε εξέλιξη έργων οδικών υποδομών ή τμημάτων τους, που του ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.}

 

2. Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) διαγράφεται η φράση ή σύμβασης παραχώρησης έργου.

 

3. Τα τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2016) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης έργου δεν πραγματοποιείται χωρίς την προηγούμενη συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών, καθώς και την έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την κατά περίπτωση απαιτούμενη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η οποία δύναται να συντελεσθεί μέχρι την ως άνω υπογραφή της σύμβασης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τα έργα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των εποπτευομένων φορέων του και με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, εφόσον έχουν συντελεσθεί απαλλοτριώσεις τουλάχιστον σε ποσοστό 75%, έχει εκπονηθεί η, κατά το άρθρο 345 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης (ΕΑΑΤ), όπου απαιτείται, και υλοποιηθεί τουλάχιστον το 75% του φυσικού αντικειμένου αυτής, σύμφωνα με το ειδικότερο πρόγραμμα παράδοσης των χώρων εκτέλεσης του έργου, το οποίο και αποτελεί έγγραφο της σύμβασης παραχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 36.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.