Νόμος 4530/18 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των εταιρειών αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του Παραρτήματος ΙΙI του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012 (ΦΕΚ 101/Α/2012) προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) Η οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που εμφανίζουν προβλήματα υγείας, τα οποία εμπίπτουν στο Παράρτημα III του νόμου 4413/2016, διενεργείται από ειδική επιτροπή ιατρών, που συστήνεται δια του παρόντος.

 

Προς τον σκοπό στελέχωσης της ειδικής επιτροπής συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Μητρώο Ιατρών, με διετή διάρκεια ισχύος. Στο Μητρώο αυτό εντάσσονται ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή/και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή/και ιδιώτες των ιατρικών ειδικοτήτων του παθολόγου, καρδιολόγου, νευρολόγου, οφθαλμιάτρου, ΩΡΛ, ψυχιάτρου και ορθοπεδικού, κατόπιν σχετικής ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 

Η σύνθεση της ειδικής επιτροπής και κάθε άλλο διαδικαστικό θέμα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της ανωτέρω ειδικής επιτροπής.

 

Η παραπομπή οδηγού των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης στην εν λόγω ειδική επιτροπή πραγματοποιείται ύστερα από σχετική εισήγηση του αντίστοιχου ιατρού εργασίας της εταιρείας στην οποία εργάζεται ο οδηγός.

 

Στις συνεδριάσεις της ειδικής επιτροπής συμμετέχει ως εισηγητής, παρουσιάζοντας τον σχετικό ιατρικό φάκελο του παραπεμπόμενου οδηγού, ο αρμόδιος ιατρός εργασίας της αντίστοιχης εταιρείας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Η ιατρική αξιολόγηση και οριστική κρίση περί της σωματικής και διανοητικής ικανότητας του παραπεμπόμενου οδηγού διενεργείται από την ειδική επιτροπή, η οποία, αφού λάβει υπόψη τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος διαπιστώνει, με αιτιολογημένη απόφασή της, την καταλληλότητα του παραπεμπόμενου οδηγού για ασφαλή οδήγηση, και εκδίδει σχετικό Πόρισμα Εξέτασης.

 

Η ειδική επιτροπή, πριν από την έκδοση του Πορίσματος Εξέτασης, δύναται να ζητήσει την εξέταση του υπό κρίση οδηγού από ιατρό κρατικού νοσηλευτικού ιδρύματος του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ειδικότητας αντίστοιχης με το πρόβλημα του εξεταζόμενου οδηγού.

 

Στο Πόρισμα Εξέτασης της ειδικής επιτροπής περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός ΙΚΑΝΟΣ/Η ή ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η της ομάδας 2 ή και της ομάδας 1 του παρόντος Παραρτήματος, και εφόσον απαιτείται, ο χρόνος επαναξιολόγησής του κριθέντος οδηγού από επόμενη ειδική επιτροπή.

 

Το Πόρισμα Εξέτασης αποστέλλεται στην αντίστοιχη εταιρεία, στην οποία απασχολείται ο οδηγός.

 

Σε περίπτωση που ο οδηγός κριθεί ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η, το Πόρισμα Εξέτασης αποστέλλεται και στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην αφαίρεση της άδειας οδήγησης ή κατηγοριών αυτής, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το Πόρισμα Εξέτασης.

 

Σε περίπτωση που το Πόρισμα Εξέτασης προβλέπει επαναξιολόγηση του οδηγού από επόμενη ειδική επιτροπή και εφόσον το Πόρισμα Εξέτασης της ειδικής επιτροπής επαναξιολόγησης κρίνει τον οδηγό ως ΙΚΑΝΟ/Η, ενημερώνεται η οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και η άδεια οδήγησης επαναχορηγείται είτε με τη διαδικασία της αντικατάστασης εντύπου, στην περίπτωση που δεν έχει λήξει η διοικητική ισχύς των κατηγοριών που αφαιρέθηκαν σε συμμόρφωση προς το πρώτο Πόρισμα Εξέτασης, είτε με τη διαδικασία της ανανέωσης.

 

Η ειδική επιτροπή ιατρών που συστήθηκε με την υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ4Δ/27509/2019 (ΑΔΑ: Ω57Ω465ΧΘΞΗ3Ν) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καταργείται και οι εκκρεμείς υποθέσεις παραπομπής οδηγών μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην αρμοδιότητα της ειδικής επιτροπής ιατρών που συστήνεται δια του παρόντος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του Παραρτήματος ΙΙ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στο τέλος του Κεφαλαίου αυτού προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του, πέντε Υποδείγματα για την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών ή οδηγών.}

 

3. Μετά το τέταρτο Υπόδειγμα του Κεφαλαίου Α' του Παραρτήματος ΙΙΙ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012 προστίθεται πέμπτο Υπόδειγμα ως εξής:

 

{

n.4530.18.30

}

 

4. Μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνιστώνται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 3 πρόσθετες ειδικές επιτροπές ιατρών, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες μέσα σε 5 μήνες από τη σύστασή τους θα ελέγξουν όλες τις εσωτερικές μετατάξεις στις εταιρείες και θα επανεξετάσουν όσους από τους οδηγούς έχουν αλλάξει ειδικότητα τα τελευταία 10 έτη.

 

5. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε διάταξη κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας των εταιρειών αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η οποία επιτρέπει στον ιατρό εργασίας της εταιρείας να εισηγείται ή να ορίζει το Τμήμα ή τη Διεύθυνση που θα τοποθετηθεί ή την ειδικότητα στην οποία θα καταταγεί ο εξεταζόμενος υπάλληλος. Αποφάσεις, εισηγήσεις, γνώμες ή άλλου είδους πράξεις του ιατρού εργασίας, οι οποίες ορίζουν το Τμήμα ή τη Διεύθυνση που τοποθετείται ή την ειδικότητα στην οποία κατατάσσεται ο υπάλληλος παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν.

 

6. Σε περίπτωση έλλειψης προσωπικού κρίσιμων, για την εύρυθμη λειτουργία των εταιρειών αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ειδικοτήτων του προσωπικού των ανωτέρω εταιριών, μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, να ανακαλούνται πράξεις απόσπασης υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικοτήτων και να εκδίδονται οι αναγκαίες για την επιστροφή αυτών στις οργανικές τους θέσεις διαπιστωτικές πράξεις. Η διάταξη αυτή κατισχύει κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης περί απόσπασης εργαζομένων της εταιρείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.