Νόμος 4532/18 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Τροποποιήσεις του άρθρου 79 του νόμου 4504/2017


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 79 του νόμου 4504/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης της Σχολής Δόκιμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στην ανώτατη και ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.}

 

β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 καθορίζονται και τα θέματα εισαγωγής για κάθε Σχολή αντίστοιχα, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ένταξη των Σχολών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος.}

 

γ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα ποσοστά ανά κατηγορία των υποψηφίων, το ποσοστό των προερχομένων υποχρεωτικά ισάριθμα ανά κατηγορία από τους εν ενεργεία μόνιμους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενοφύλακες που εισάγονται στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος., τα προσόντα, οι ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, οι προϋποθέσεις πρόσληψης και κατάταξης που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, οι απαιτούμενες πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.}

 

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 79 του νόμου 4504/2017 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Αρχηγών Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, κυρώνεται ο Κανονισμός Εκπαίδευσης της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος.. Με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κυρώνεται ο Κανονισμός Εκπαίδευσης της Σχολής Λιμενοφυλάκων.}

 

3. Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 79 του νόμου 4504/2017 ως εξής:

 

{5. Οι απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 χρόνια στο βαθμό του Λιμενοφύλακα, έχουν τη δυνατότητα να προαχθούν στο βαθμό του Κελευστή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέσω προαγωγικών εξετάσεων. Οι προϋποθέσεις διεξαγωγής των εξετάσεων, η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη, το πρόγραμμα και η οργάνωση της εκπαίδευσής τους, η οποία θα είναι ταχύρρυθμη και διάρκειας 4 εβδομάδων, θέματα που αφορούν στη διδακτέα ύλη, το διδακτικό προσωπικό, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευομένων, των εξετάσεων και του ελέγχου της επίδοσής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με όμοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθορίζεται κάθε φορά ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων. Ο καταληκτικός βαθμός εν ενεργεία όσων προάγονται στο βαθμό του Κελευστή Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέσω των προαγωγικών εξετάσεων, είναι ο βαθμός που προβλέπεται για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.}

 

4. Προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 79 του νόμου 4504/2017 ως εξής:

 

{6. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η βασική εκπαίδευση του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής παρέχεται στις παραγωγικές Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.}

 

5. Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 79 του νόμου 4504/2017 ως εξής:

 

{Παρέχεται το δικαίωμα εισαγωγής στις παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του νόμου 4504/2017, και όπως αναλυτικά καθορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 αυτού, στις εξής ειδικές κατηγορίες υποψηφίων:

 

α)α. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν, τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τρίτεκνοι και τα τέκνα τους.

 

β)β. Τέκνα αποβιώσαντος στρατιωτικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, καθώς και τέκνα στρατιωτικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που κατέστη ανάπηρος συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.

 

γ)γ. Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, πλην υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα. Η συνδρομή των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.}

 

6. Από τον αριθμό των εισαγομένων στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι 10% συνολικά καλύπτεται από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων των περιπτώσεων α)α' και β)β', με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό.

 

Από τον αριθμό των δοκίμων που εισάγονται στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι 4% καλύπτεται από την ειδική κατηγορία υποψηφίων της περίπτωσης γ)γ', με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό.

 

Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό των ειδικών αυτών κατηγοριών δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.

 

Εάν το ποσοστό δεν καλυφθεί, ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας.

 

Η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις Σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, από αυτούς που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες των περιπτώσεων α)α' - γ)γ', γίνεται για μία μόνο από τις σχολές αυτές. Αν κάποιος εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μία σχολή, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος σε άλλη σχολή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.