Νόμος 4504/17 - Άρθρο 79

Άρθρο 79: Μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε παραγωγικές σχολές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης της Σχολής Δόκιμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στην ανώτατη και ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

2. Με προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 καθορίζονται και τα θέματα εισαγωγής για κάθε Σχολή αντίστοιχα, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ένταξη των Σχολών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος..

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα ποσοστά ανά κατηγορία των υποψηφίων, το ποσοστό των προερχομένων υποχρεωτικά ισάριθμα ανά κατηγορία από τους εν ενεργεία μόνιμους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενοφύλακες που εισάγονται στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος., τα προσόντα, οι ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, οι προϋποθέσεις πρόσληψης και κατάταξης που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, οι απαιτούμενες πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των σχολών, της διδακτέας ύλης, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων όσων φοιτούν σε αυτή, των εξετάσεων και των λοιπών τρόπων ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών, της φοίτησης και αποφοίτησης από τις σχολές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Αρχηγών Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, κυρώνεται ο Κανονισμός Εκπαίδευσης της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος.. Με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κυρώνεται ο Κανονισμός Εκπαίδευσης της Σχολής Λιμενοφυλάκων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

5. Οι απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 χρόνια στο βαθμό του Λιμενοφύλακα, έχουν τη δυνατότητα να προαχθούν στο βαθμό του Κελευστή του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέσω προαγωγικών εξετάσεων. Οι προϋποθέσεις διεξαγωγής των εξετάσεων, η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη, το πρόγραμμα και η οργάνωση της εκπαίδευσής τους, η οποία θα είναι ταχύρρυθμη και διάρκειας 4 εβδομάδων, θέματα που αφορούν στη διδακτέα ύλη, το διδακτικό προσωπικό, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευομένων, των εξετάσεων και του ελέγχου της επίδοσής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με όμοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθορίζεται κάθε φορά ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων. Ο καταληκτικός βαθμός εν ενεργεία όσων προάγονται στο βαθμό του Κελευστή Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέσω των προαγωγικών εξετάσεων, είναι ο βαθμός που προβλέπεται για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

6. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η βασική εκπαίδευση του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής παρέχεται στις παραγωγικές Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

7. Παρέχεται το δικαίωμα εισαγωγής στις παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του νόμου 4504/2017, και όπως αναλυτικά καθορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 αυτού, στις εξής ειδικές κατηγορίες υποψηφίων:

 

α)α. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν, τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τρίτεκνοι και τα τέκνα τους.

 

β)β. Τέκνα αποβιώσαντος στρατιωτικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, καθώς και τέκνα στρατιωτικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που κατέστη ανάπηρος συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.

 

γ)γ. Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, πλην υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση κινδυνευόντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα. Η συνδρομή των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

8. α) Οι υποψήφιοι των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που κρίνονται ικανοί στις υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες το έτος υποβολής της υποψηφιότητάς τους και περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατατάσσονται στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος και Δόκιμοι Λιμενοφύλακες, αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από εν ενεργεία μόνιμα στελέχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις.

 

Αν εντός διμήνου από την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ημερομηνία κατάταξης στις Σχολές, υπάρχουν κενές θέσεις, λόγω μη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησής τους από τις Σχολές για οποιονδήποτε λόγο, αφού οι εν λόγω υποψήφιοι διαγραφούν με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εισάγονται σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθμοι, ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, βάσει των αποτελεσμάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εφόσον οι εισαγόμενοι με την προαναφερόμενη διαδικασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή παραιτηθούν ή απομακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω Σχολές, εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν, νέοι επιλαχόντες με την ίδια διαδικασία, μέχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν, εντός 1 μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, τη θέση του οποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης.

 

β) Οι σπουδαστές των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που εισάγονται σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4186/2013, όπως εκάστοτε ισχύει, και διαγράφονται από αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους, στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Η εγγραφή γίνεται μόνον αν είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του τελευταίου υποψηφίου που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα, το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στη Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε 1 μήνα από τη διαγραφή του.

 

Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και της σχετικής γνωμάτευσης της Ανώτατης του Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ).

 

Όσοι διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος της επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου, για την οποία έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα στη Σχολή ή Τμήμα το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων το επόμενο, από αυτό της διαγραφής τους, ακαδημαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, από αυτό της διαγραφής του και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και τη σχετική γνωμάτευση της Ανώτατης του Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής.

 

γ) Οι σπουδαστές που διαγράφονται κατ' εφαρμογή της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου, επιτρέπεται να εισαχθούν σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους για όλες τις Σχολές ή Τμήματα, εκτός των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών, των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

 

δ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για όσους καταταχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 116 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.