Νόμος 4623/19 - Άρθρο 116

Άρθρο 116


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 79 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017), προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. α) Οι υποψήφιοι των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που κρίνονται ικανοί στις υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες το έτος υποβολής της υποψηφιότητάς τους και περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατατάσσονται στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος και Δόκιμοι Λιμενοφύλακες, αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από εν ενεργεία μόνιμα στελέχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις.

 

Αν εντός διμήνου από την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ημερομηνία κατάταξης στις Σχολές, υπάρχουν κενές θέσεις, λόγω μη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησής τους από τις Σχολές για οποιονδήποτε λόγο, αφού οι εν λόγω υποψήφιοι διαγραφούν με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εισάγονται σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθμοι, ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, βάσει των αποτελεσμάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εφόσον οι εισαγόμενοι με την προαναφερόμενη διαδικασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή παραιτηθούν ή απομακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω Σχολές, εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν, νέοι επιλαχόντες με την ίδια διαδικασία, μέχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν, εντός 1 μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, τη θέση του οποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης.

 

β) Οι σπουδαστές των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που εισάγονται σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4186/2013, όπως εκάστοτε ισχύει, και διαγράφονται από αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους, στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Η εγγραφή γίνεται μόνον αν είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του τελευταίου υποψηφίου που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα, το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στη Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε 1 μήνα από τη διαγραφή του.

 

Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και της σχετικής γνωμάτευσης της Ανώτατης του Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ).

 

Όσοι διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος της επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου, για την οποία έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα στη Σχολή ή Τμήμα το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων το επόμενο, από αυτό της διαγραφής τους, ακαδημαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, από αυτό της διαγραφής του και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και τη σχετική γνωμάτευση της Ανώτατης του Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής.

 

γ) Οι σπουδαστές που διαγράφονται κατ' εφαρμογή της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου, επιτρέπεται να εισαχθούν σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους για όλες τις Σχολές ή Τμήματα, εκτός των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών, των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

 

δ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για όσους καταταχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.}

 

2. α) Για την εκπαιδευτική περίοδο φοίτησης της Εκπαιδευτικής Σειράς 2019-2020 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι κατατάσσονται με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, η έδρα της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 76/2018 (ΦΕΚ 146/Α/2018) μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκεται στο Σκαραμαγκά Αττικής.

 

β) Η χρονική διάρκεια δύναται να επεκταθεί και για τις Εκπαιδευτικές Σειρές 2020-2021 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι μεταφοράς της έδρας.

 

3. Δόκιμοι Λιμενοφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που θα προκύψει σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 4597/2019 (ΦΕΚ 35/Α/2019), δύναται να σιτίζονται και να διαμένουν εκτός των εγκαταστάσεων της Σχολής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.