Νόμος 4546/18 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2Α του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)α) πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμονής στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 και ως στελέχη της επένδυσης της παραγράφου Α του άρθρου 16 του νόμου 4251/2014,

 

β)β) πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμονής στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 19 παράγραφος 7, 61, 64, 98, 114 και 122 του νόμου 4251/2014.}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100 €.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4251/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Μαζί με την αίτηση ο εργοδότης καταθέτει αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους 200 € για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται.}

 

4. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 4332/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους 100 € για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται.}

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19Α του νόμου 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Για την εξέταση αιτήσεως χορήγησης άδειας διαμονής, σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν καταβάλλεται παράβολο. Εξαιρείται η αίτηση που υποβάλλεται για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή της παραγράφου 47 του άρθρου 8 του νόμου 4332/2015, η οποία συνοδεύεται από παράβολο ύψους 100 €.}

 

6. Η αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής επενδυτή του άρθρου 16 του νόμου 4251/2014 συνοδεύεται από παράβολο ύψους 2.000 €.

 

7. Η αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής της παραγράφου Α' του άρθρου 20 του νόμου 4251/2014 συνοδεύεται από παράβολο ύψους 1.000 €.

 

8. Η αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής της παραγράφου Β' του άρθρου 20 του νόμου 4251/2014 συνοδεύεται από παράβολο ύψους 2.000 €.

 

9. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής ύψους 200 €.}

 

10. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου 4251/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι αιτήσεις θεραπείας συνοδεύονται από παράβολο ύψους 50 €.}

 

11. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. έχουν καταβάλει παράβολο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του παρόντος νόμου, μόνο αν πρόκειται για διαμονή με σκοπό τις σπουδές.}

 

12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 132 του νόμου 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Δεν υπόκεινται στην καταβολή του ανωτέρω παραβόλου όσοι κατέχουν ήδη άδεια διαμονής αόριστης, δεκαετούς ή πενταετούς διάρκειας του άρθρου 108 και ζητούν να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

 

Ειδικά, όσοι υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 138 καταβάλλουν παράβολο ύψους 900 €, ενώ για την ανανέωση της εν λόγω άδειας καταβάλλεται κάθε φορά παράβολο ύψους 150 €.

 

Όσοι υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση ή ανανέωση άδειας διαμονής του άρθρου 108 καταβάλλουν παράβολο 300 €.}

 

13. Η αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16Α, ως στελέχη της επένδυσης, 17, 19 παράγραφος 7, 33, 34, 35, 37, 61, 62, 64, 72, 73, 90, 98, 114 και 122 του νόμου 4251/2014 συνοδεύεται από παράβολο ύψους 150 €, αν για λόγους αμοιβαιότητας δεν ορίζεται διαφορετικά.

 

14. Η αίτηση για την επανέκδοση άδειας διαμονής, όλων των κατηγοριών με εξαίρεση αυτές οι οποίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, συνοδεύονται από παράβολο ύψους 100 €.

 

15. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει 3 μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.