Νόμος 4549/18 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Αναπροσαρμογή ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση μέσω δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την έγκριση των όρων των πράξεων απόσχισης και των λογιστικών καταστάσεων απόσχισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και τη δημοσίευση των πράξεων αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 4533/2018 (ΦΕΚ 75/Α/2018), καθώς και με τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 4533/2018, οι ποσότητες που τυχόν ορίζονται προς δημοπράτηση, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 135 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), μειώνονται κατά πενήντα ποσοστιαίες μονάδες (50%).

 

2. Με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών (share purchase agreements) της παραγράφου 1 του άρθρου 3Α του νόμου 4533/2018, ο μηχανισμός αναπροσαρμογής των προς δημοπράτηση ποσοτήτων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 135 του νόμου 4389/2016 καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 87 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

3. Με την υλοποίηση των αναγκαίων προαπαιτούμενων πράξεων για έκαστο συμβαλλόμενο μέρος με σκοπό την ολοκλήρωση των αντίστοιχων συναλλαγών της παραγράφου 1 του άρθρου 3Α του νόμου 4533/2018 (ΦΕΚ 75/Α/2018), το ποσοστό του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης δ)δ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 135 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), μειώνεται κατά 9%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 87 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

4. Η ΕΧΕ ανώνυμη εταιρεία εντός του Μαΐου 2019 υποβάλλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εισήγηση για την τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 140 του νόμου 4389/2016, και του Κανονισμού της, εφόσον αυτό απαιτείται, προκειμένου ο σχετικός μηχανισμός πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση με την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας του νόμου 4425/2016 (ΦΕΚ 185/Α/2016), ως ισχύει, να είναι συμβατός με την οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω Αγορών, ιδίως όσον αφορά τις δηλώσεις χρήσης των ποσοτήτων προθεσμιακών προϊόντων στο σύστημα δήλωσης προγραμμάτων της ΕΧΕ και τις υποχρεώσεις φυσικής εκπλήρωσης και εξισορρόπησης των μερών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.