Νόμος 4555/18 - Άρθρο 268

Άρθρο 268: Ρυθμίσεις δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 137 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017) ως εξής:

 

{Σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων και Μηχανικών Μακεδονίας είναι η κατάλληλη επιμόρφωση των υποψηφίων για την απόκτηση των Διπλωμάτων Πλοιάρχων και Μηχανικών Α' και Β' τάξης Εμπορικού Ναυτικού αλλά και η επιμόρφωση των στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, με τη λειτουργία Τμημάτων Ειδικής Εκπαίδευσης.}

 

2. Οι υποπεριπτώσεις α)α)α' και β)β)β' της περίπτωσης γ)γ' της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 4 του άρθρου 137 του νόμου 4504/2017 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{γ)γ) α)α)α) Τριετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Πλοιάρχου Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού, από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) πάνω από 3.000 κόρους ολικής χωρητικότητας ή τριετής διδακτική εμπειρία με την ειδικότητα του Πλοιάρχου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

 

β)β)β) Τριετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Α' Μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 kW ή τριετής διδακτική εμπειρία με την ειδικότητα του Μηχανικού A' Εμπορικού Ναυτικού, όσον αφορά την ειδικότητα της θέσης του Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού.}

 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α. Οι αποδοχές του εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης του χρόνου πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας, της επαγγελματικής προϋπηρεσίας που απαιτείται για προσόν διορισμού για κάθε θέση, καθώς και της υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου εφόσον δεν συμπίπτει με την αμέσως προαναφερόμενη επαγγελματική προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού προσωπικού στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/ Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ). Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων ισχύουν αναδρομικά από την 01-01-2017.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται η αμοιβή του εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.) των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, των Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων και της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού / Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων.}

 

4. Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 85 του προεδρικού διατάγματος 13/2018 (ΦΕΚ 26/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Στο Τμήμα Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών, υπάλληλος Βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ή Καθηγητή Εκπαιδευτή Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού ή του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή των κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ναυτικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.}
 

5. Οι πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.) και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης, και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, από 01-01-2019.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.