Νόμος 4504/17 - Άρθρο 137

Άρθρο 137: Ίδρυση, στελέχωση και λειτουργία Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων και Μηχανικών Μακεδονίας και Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού / Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Οινουσσών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύονται Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών Μακεδονίας (ΚΕΣΕΝ/Π-Μ Μακεδονίας), με έδρα τη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, τα οποία αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων και Μηχανικών Μακεδονίας είναι η κατάλληλη επιμόρφωση των υποψηφίων για την απόκτηση των Διπλωμάτων Πλοιάρχων και Μηχανικών Α' και Β' τάξης Εμπορικού Ναυτικού αλλά και η επιμόρφωση των στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, με τη λειτουργία Τμημάτων Ειδικής Εκπαίδευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 268 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

 

2. Ιδρύεται Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ), με έδρα τις Οινούσσες. Σκοπός λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού του προηγούμενου εδαφίου είναι η παρεχόμενη εκπαίδευση να καταστήσει τους ναυτικούς ικανούς στην ορθή και γρήγορη χρήση των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων των πλοίων, σε περίπτωση ανάγκης.

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 78 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 103/2014 (ΦΕΚ 170/Α/2014), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού και της Σχολής Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων, ανέρχονται συνολικά σε τριάντα δύο (32), στις ακόλουθες κατηγορίες: Διευθυντού Σπουδών 3 θέσεις, Καθηγητών - Εκπαιδευτών 24 θέσεις, Βοηθών Καθηγητών - Εκπαιδευτών 2 θέσεις και Καθηγητών αγγλικής γλώσσας 3 θέσεις.}

 

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 79 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 103/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6.Α. Τα προσόντα πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων, Μηχανικών και Ραδιοηλεκτρονικών/Ραδιοεπικοινωνιών ορίζονται ως κατωτέρω:

 

α) Καθηγητής - Εκπαιδευτής, ναυτικών μαθημάτων Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών:

 

α)α) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.

β)β) Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας, ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού σε ισχύ.

γ)γ) α)α)α) Τριετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Πλοιάρχου Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού, από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) πάνω από 3.000 κόρους ολικής χωρητικότητας ή τριετής διδακτική εμπειρία με την ειδικότητα του Πλοιάρχου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

β)β)β) Τριετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Α' Μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 kW ή τριετής διδακτική εμπειρία με την ειδικότητα του Μηχανικού A' Εμπορικού Ναυτικού, όσον αφορά την ειδικότητα της θέσης του Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού.

 

δ)δ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας.

 

β) Καθηγητής - Εκπαιδευτής, ναυτικών μαθημάτων Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού/ΡΗ-ΡΕ:

 

α)α) Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοτηλεγραφητών ή ισότιμης σχολής.

β)β) Δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητή Α' Τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

γ)γ) Δίπλωμα Ραδιοηλεκτρονικού (REO) Β' Τάξης ή Πιστοποιητικό GO.

δ)δ) Πενταετής τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία με την ειδικότητα Αξιωματικού Ασυρμάτου.

ε)ε) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής και τεχνικής ορολογίας.

 

Ελλείψει υποψηφίων με τα ανωτέρω προσόντα μπορεί να προσλαμβάνονται ως Καθηγητές - Εκπαιδευτές ναυτικών μαθημάτων Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / ΡΗ-ΡΕ, υποψήφιοι με:

 

α)α) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.

β)β) Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας, ειδικότητας Πλοιάρχου Α' Τάξης Εμπορικού Ναυτικού ή Πλοιάρχου Β' Τάξης σε ισχύ.

γ)γ) Πιστοποιητικό GO.

δ)δ) Εξαετή θαλάσσια υπηρεσία σε καθήκοντα αξιωματικού καταστρώματος από την οποία τουλάχιστον 1 έτος σε καθήκοντα Πλοιάρχου Α' Τάξης Εμπορικού Ναυτικού ή Πλοιάρχου Β' Τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

ε)ε) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας.

 

γ) Καθηγητής - Εκπαιδευτής, γενικών μαθημάτων Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π.-Μ.:

 

α)α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ή ισότιμο και αντίστοιχο ιδρύματος του εξωτερικού.

β)β) Τετραετής επαγγελματική προϋπηρεσία, συναφής με την ειδικότητα της θέσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και τυχόν διδακτική προϋπηρεσία.

γ)γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 

δ) Βοηθός Καθηγητή Εργαστηρίων Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ΡΗ-ΡΕ:

 

α)α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα) ή ισότιμο και αντίστοιχο ιδρύματος εξωτερικού, ειδικότητας Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού.

β)β) Συναφής προς την ειδικότητα επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στην οποία συμπεριλαμβάνεται και τυχόν διδακτική προϋπηρεσία.

γ)γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ή

 

α)α) δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητή Α' ή Β' τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

β)β) Εξειδίκευση στα ηλεκτρονικά αποδεικνυόμενη με κατάλληλο πιστοποιητικό.

γ)γ) Τριετής θαλάσσια υπηρεσία σε καθήκοντα αξιωματικού ασυρμάτου.

δ)δ) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

 

ε) Καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π.-Μ.:

 

α)α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμο και αντίστοιχο ιδρύματος του εξωτερικού, ειδικότητας αγγλικής γλώσσας.

β)β) Τριετής επαγγελματική προϋπηρεσία, συναφής με την ειδικότητα της θέσης ή τριετής διδακτική εμπειρία, συναφής με την ειδικότητα της θέσης.

γ)γ) Άριστη γνώση της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.

 

Β. Ο τρόπος με τον οποίο αξιολογείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας στο επίπεδο που απαιτείται ως προσόν πρόσληψης διαπιστώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 2901.1/38121/2016/2016 (ΦΕΚ 1361/Β/2016) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Γ. Προσόντα διορισμού του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Σ.Π.Μ. ορίζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 631/1972 (ΦΕΚ 180/Α/1972), σε συνδυασμό με την 152091/7891/1975 (ΦΕΚ 1482/Β/1975) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 268 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018).

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 631/1972, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του νόμου 4429/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για τη θέση Διευθυντού Σπουδών των Δ.Σ.Ε.Ν./ Σ.Π.Μ. Ασπροπύργου, Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. Μακεδονίας και Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. Οινουσσών απαιτούνται:

 

α) Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας , ειδικότητας Πλοιάρχου Α' Τάξης Εμπορικού Ναυτικού σε ισχύ.

 

β) Τριετής τουλάχιστον πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, μετά την κτήση του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας Πλοιάρχου Α' Τάξης Εμπορικού Ναυτικού, σε καθήκοντα Πλοιάρχου Α' Τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

 

γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας.

 

Σε περίπτωση έλλειψης Διευθυντού Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ., δύναται να ανατίθενται τα καθήκοντα αυτά, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν γνώμης του Διοικητού, σε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικό εκ των υπηρετούντων στην οικεία εκπαιδευτική μονάδα, κάτοχο Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας Πλοιάρχου Α' τάξεως Ε.Ν.. Εάν στην οικεία εκπαιδευτική μονάδα δεν υπηρετούν εκπαιδευτικοί με το ανωτέρω Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας, τα καθήκοντα Διευθυντού Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε μόνιμο ή Ι.Δ.Α.Χ. εκπαιδευτικό άλλης μονάδας δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που διαθέτει το απαιτούμενο Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας.}

 

6. α) Ο Διευθυντής των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων, Μηχανικών και ΡΗ/ΡΕ ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής, εκ του υπηρετούντος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής, για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία μόνο φορά. Η πρόταση περιλαμβάνει εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτικούς, ειδικότητας Πλοιάρχου Α' τάξεως Εμπορικού Ναυτικού για Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, ειδικότητας Μηχανικού Α' τάξεως Εμπορικού Ναυτικού ή κάτοχο διπλώματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ειδικότητας Ναυπηγού - Μηχανολόγου - Μηχανικού ή Μηχανολόγου - Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού, για Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Μηχανικών και προκειμένου για Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / ΡΗ-ΡΕ, ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητή Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού κάτοχο διπλώματος Ραδιοηλεκτρονικού (REO) Β' τάξεως ή Πιστοποιητικού GO, και ελλείψει Πλοιάρχου, Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού κάτοχο Πιστοποιητικού GO.

 

Αν εντός δεκαπενθημέρου δεν υποβληθεί πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής ή η υποβληθείσα πρόταση δεν περιλαμβάνει υποψηφιότητα κατά τα ανωτέρω, τα καθήκοντα Διευθυντή ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικό των ως άνω κατά περίπτωση ειδικοτήτων, της οικείας ή άλλης μονάδας δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Ο Βοηθός Διευθυντή είναι εκπαιδευτικός, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των υπηρετούντων στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων, Μηχανικών και ΡΗ/ΡΕ και ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή, ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής, για 1 εκπαιδευτικό έτος. Ο Διοικητής μπορεί είτε να αναπέμψει τη σχετική πρόταση με ειδική αιτιολογία και να απέχει από την έκδοσή της μία και μόνο φορά είτε να την αποδεχτεί και να προχωρήσει στην έκδοση της απόφασης βάσει της πρότασης.

 

Αν εντός δεκαπενθημέρου δεν υποβληθεί πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής ή η υποβληθείσα πρόταση δεν περιλαμβάνει υποψηφιότητα κατά τα ανωτέρω, τα καθήκοντα Βοηθού Διευθυντή ανατίθενται, με απόφαση του Διοικητή, σε εκπαιδευτικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της οικείας μονάδας δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

β) Αν στην οικεία εκπαιδευτική μονάδα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ΡΗΡΕ δεν υπηρετούν εκπαιδευτικοί με τις προαναφερόμενες ειδικότητες, τα καθήκοντα Διευθυντή Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ΡΗΡΕ ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικό των ειδικοτήτων αυτών άλλης μονάδας δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

γ) Έως τη θέσπιση του πλαισίου για τη στελέχωση, διοίκηση, λειτουργία των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων, Μηχανικών Μακεδονίας, τα καθήκοντα Διευθυντή δύναται να ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικό άλλης μονάδας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κάτοχο:

 

α)α) Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας Πλοιάρχου Α' Τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, για το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων.

 

β)β) Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας Μηχανικού Α' Τάξεως Εμπορικού Ναυτικού ή διπλώματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ειδικότητας Ναυπηγού - Μηχανολόγου - Μηχανικού ή Μηχανολόγου - Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού ή Χημικού - Μηχανικού, για το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

7. Στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μπορούν να λειτουργούν ειδικά τμήματα Πλοιάρχων, Κυβερνητών, Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Εμπορικού Ναυτικού. Η διάρκεια φοίτησης, τα διδασκόμενα μαθήματα, η διδακτέα ύλη, οι ώρες διδασκαλίας θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, τα θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου σπουδών, διοικητικά θέματα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό εκπαιδευτικό θέμα καθορίζονται με Κανονισμό Σπουδών, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 83 του νόμου 4676/2020 (ΦΕΚ 67/Α/2020).

 

8. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, καταργούνται οι εξής διατάξεις:

 

α) η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 63/1974 (ΦΕΚ 24/Α/1974),

 

β) η περίπτωση γ' του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 63/1974, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016),

 

γ) το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 110/1986 (ΦΕΚ 40/Α/1986), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/1997 (ΦΕΚ 45/Α/1997) και

 

δ) η παράγραφος I του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 110/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/1997.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.