Νόμος 4532/18 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Αύξηση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Μετεκπαίδευσης θαλαμηπόλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 81 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η επιλογή του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), των Δημόσιων Σχολών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, καθώς και της Δημόσιας Σχολής Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διενεργείται από τριμελείς επιτροπές που αποτελούνται από μόνιμο ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΝ ή των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, οι οποίες συγκροτούνται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με τα ελάχιστα προσόντα του προς πρόσληψη προσωπικού της παραγράφου αυτής, τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων, τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών επιλογής και αναπομπής των πράξεων αυτής από τον Υπουργό, θέματα ενστάσεων υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται η διαδικασία πρόσληψής του, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, των Δημόσιων Σχολών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, καθώς και της Δημόσιας Σχολής Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εξαιρείται της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με την ίδια απόφαση, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων, συγκρότησης αρμοδίων Επιτροπών επιλογής, τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών και αναπομπής των πράξεων αυτών από τον Υπουργό, θέματα ενστάσεων υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 137 του νόμου 4504/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

6. α) Ο Διευθυντής των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων, Μηχανικών και ΡΗ/ΡΕ ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής, εκ του υπηρετούντος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής, για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία μόνο φορά. Η πρόταση περιλαμβάνει εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτικούς, ειδικότητας Πλοιάρχου Α' τάξεως Εμπορικού Ναυτικού για Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, ειδικότητας Μηχανικού Α' τάξεως Εμπορικού Ναυτικού ή κάτοχο διπλώματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ειδικότητας Ναυπηγού - Μηχανολόγου - Μηχανικού ή Μηχανολόγου - Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού, για Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Μηχανικών και προκειμένου για Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / ΡΗ-ΡΕ, ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητή Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού κάτοχο διπλώματος Ραδιοηλεκτρονικού (REO) Β' τάξεως ή Πιστοποιητικού GO, και ελλείψει Πλοιάρχου, Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού κάτοχο Πιστοποιητικού GO.

 

Αν εντός δεκαπενθημέρου δεν υποβληθεί πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής ή η υποβληθείσα πρόταση δεν περιλαμβάνει υποψηφιότητα κατά τα ανωτέρω, τα καθήκοντα Διευθυντή ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικό των ως άνω κατά περίπτωση ειδικοτήτων, της οικείας ή άλλης μονάδας δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Ο Βοηθός Διευθυντή είναι εκπαιδευτικός, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των υπηρετούντων στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων, Μηχανικών και ΡΗ/ΡΕ και ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή, ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής, για 1 εκπαιδευτικό έτος. Ο Διοικητής μπορεί είτε να αναπέμψει τη σχετική πρόταση με ειδική αιτιολογία και να απέχει από την έκδοσή της μία και μόνο φορά είτε να την αποδεχτεί και να προχωρήσει στην έκδοση της απόφασης βάσει της πρότασης.

 

Αν εντός δεκαπενθημέρου δεν υποβληθεί πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής ή η υποβληθείσα πρόταση δεν περιλαμβάνει υποψηφιότητα κατά τα ανωτέρω, τα καθήκοντα Βοηθού Διευθυντή ανατίθενται, με απόφαση του Διοικητή, σε εκπαιδευτικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της οικείας μονάδας δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.}

 

4. Η παράγραφος 27 του άρθρου 81 του προεδρικού διατάγματος 13/2018 (ΦΕΚ 26/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{27. Οι θέσεις του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ανέρχονται συνολικά σε 166, οι οποίες κατά βαθμίδα διακρίνονται ως εξής:

 

α) Η Βαθμίδα Καθηγητή περιλαμβάνει συνολικά 24 θέσεις, από τις οποίες οι 4, μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις Επίκουρου Καθηγητή.

 

β) Η Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή περιλαμβάνει 10 θέσεις.

 

γ) Η Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή περιλαμβάνει συνολικά 84 θέσεις.

 

δ) Η Βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών περιλαμβάνει συνολικά 31 θέσεις.

 

ε) Η Βαθμίδα Επιμελητή περιλαμβάνει συνολικά 9 θέσεις, από τις οποίες 6, μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή και 3 σε πάγιες οργανικές θέσεις Βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών.

 

στ) Η Βαθμίδα Καθηγητή Ειδικών Μαθημάτων περιλαμβάνει συνολικά 8 θέσεις, οι οποίες, μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις Βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών.}

 

5. Η παράγραφος 28 του άρθρου 81 του προεδρικού διατάγματος 13/2018 (ΦΕΚ 26/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{28. Οι θέσεις του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ανέρχονται συνολικά σε 13.}

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του προεδρικού διατάγματος 13/2018 (ΦΕΚ 26/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού και των Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων ανέρχονται συνολικά σε 53, οι οποίες κατά κατηγορία διακρίνονται ως εξής: Διευθυντή Σπουδών 3 θέσεις, Καθηγητών - Εκπαιδευτών 45 θέσεις, Βοηθών Καθηγητών - Εκπαιδευτών 2 θέσεις και Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας 3 θέσεις.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.