Προεδρικό διάταγμα 13/18 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού ανέρχονται συνολικά σε δεκατρείς (13), πλέον πέντε (05) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017). Από τις δεκατρείς (13) θέσεις η μία (01) προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ειδικότητες του ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι:

 

Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Οικονομολόγου μία (01) θέση, Πολιτικού Μηχανικού - Υδροτεχνικού (Μηχανικός θαλάσσιων Λιμενικών Έργων) μία (01) θέση, Πολιτικού Μηχανικού Συγκοινωνιολόγου μία (01) θέση, Μηχανικού Περιβάλλοντος μία (01) θέση και Δημόσιας Υγιεινής μία (01) θέση.

 

2. Οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού και των Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων ανέρχονται συνολικά σε 53, οι οποίες κατά κατηγορία διακρίνονται ως εξής: Διευθυντή Σπουδών 3 θέσεις, Καθηγητών - Εκπαιδευτών 45 θέσεις, Βοηθών Καθηγητών - Εκπαιδευτών 2 θέσεις και Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας 3 θέσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 32 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

3. Η ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού περιλαμβάνει συνολικά πέντε (05) θέσεις.

 

4. Η ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών περιλαμβάνει μία (01) θέση προερχόμενη από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

5. Η ειδικότητα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος περιλαμβάνει δύο (02) θέσεις, εκ των οποίων η 1 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος (Φυσικός) προερχόμενη από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

6. Η ειδικότητα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ναυτικών περιλαμβάνει 2 θέσεις.

 

7. Η ειδικότητα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονομίας περιλαμβάνει δύο (02) θέσεις, οι οποίες μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού.

 

8. Η ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών - Γραμματέων περιλαμβάνει συνολικά επτά (07) θέσεις, οι οποίες μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού- Οικονομικού.

 

9. Η ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις (04) θέσεις, οι οποίες μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις δύο (02) του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος και δύο (02) του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

10. Η ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ναυτικών περιλαμβάνει μία (01) θέση, η οποία μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει, μετατρέπεται σε πάγια οργανική θέση του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ναυτικών.

 

11. Η ειδικότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών περιλαμβάνει δύο (02) Θέσεις, οι οποίες μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού.

 

12. Η ειδικότητα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας περιλαμβάνει δύο (02) θέσεις, οι οποίες μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

13. Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων των παραγράφων 3 έως και 7 του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.