Προεδρικό διάταγμα 13/18 - Άρθρο 83

Άρθρο 83: Προσόντα διορισμού / πρόσληψης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα πρόσληψης όσο αφορά στις θέσεις των άρθρων 81 παράγραφος 1 έως 27 και 82 παράγραφος 1 καθορίζονται από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 Καθορισμός προσόντων σε θέσεις του δημόσιου τομέα (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

2. Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται, κατά περίπτωση, με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη.

 

3. Προσόντα διορισμού του μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ορίζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 11 του νόμου 2638/1998 (ΦΕΚ 204/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 8 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

4. Προσόντα διορισμού του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) ορίζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 2638/1998 (ΦΕΚ 204/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

5. Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών ορίζονται, ως κατωτέρω:

 

α) Κλάδος Αρχιπλοηγών - Πλοηγών: Για το διορισμό στον κλάδο απαιτούνται τα οριζόμενα, από τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3142/1955 Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας, ως ισχύει, προσόντα.

 

β) Κλάδος Κυβερνητών πλοηγίδων: Για το διορισμό στον κλάδο απαιτούνται:

 

α)α) ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και

 

β)β) αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) σε ισχύ, Κυβερνήτη Α' ή Β' ή Γ' τάξης Εμπορικού Ναυτικού, ή Ναυκλήρου Εμπορικού Ναυτικού ή Κυβερνήτη ρυμουλκών.

 

Η πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων γίνεται, με διορισμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή με προαγωγή υπηρετούντων υπαλλήλων του κλάδου Πρυμνοδετών, εφόσον έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στην Πλοηγική και αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας Κυβερνήτη Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού ή και ανώτερο αυτού ή δεκαετή υπηρεσία και αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ) σε ισχύ Κυβερνήτη Β' ή Γ' τάξης Εμπορικού Ναυτικού ή Ναύκληρου Εμπορικού Ναυτικού ή Κυβερνήτη Ρυμουλκών.

 

γ) Κλάδος Μηχανοδηγών πλοηγίδων: Για τον διορισμό στον κλάδο απαιτούνται:

 

α)α) ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και

 

β)β) αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας σε ισχύ Μηχανοδηγού Α' ή Β' τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

 

δ) Κλάδος Πρυμνοδετών: Για το διορισμό στον κλάδο απαιτούνται:

 

α)α) ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και

 

β)β) αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας σε ισχύ Ναύτη Εμπορικού Ναυτικού.

 

6. Προσόντα διορισμού του ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/ΣΣΠΜ ορίζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παράγραφος 4 του άρθρου 137 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017), του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 631/1972, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν 152091/7891/75 (Β' 1482).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.