Προεδρικό διάταγμα 13/18 - Άρθρο 81

Άρθρο 81: Διάκριση Κλάδων κατά κατηγορίες και κατανομή θέσεων μόνιμου προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού περιλαμβάνει συνολικά εβδομήντα τέσσερις (74) θέσεις, πλέον 10 θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017). Από τις εβδομήντα τέσσερις (74) θέσεις, οι 23 θέσεις, προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

2. Ο Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νομικής, με πτυχίο Νομικής Σχολής νομικής κατεύθυνσης, περιλαμβάνει συνολικά δύο (02) θέσεις.

 

3. Ο Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών περιλαμβάνει συνολικά εξήντα τέσσερις (64) θέσεις, πλέον δύο (02) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017). Από τις εξήντα τέσσερις (64) θέσεις, με ειδικότητες: Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, οι είκοσι πέντε (25) θέσεις προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

4. Ο Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής περιλαμβάνει συνολικά έξι (06) θέσεις, πλέον δύο (02) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017).

 

5. Ο Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος περιλαμβάνει συνολικά 11 θέσεις, πλέον μίας (01) θέσης δυνάμει του άρθρου 23 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017). Από τις 11 θέσεις, με ειδικότητες: Χημικών Μηχανικών, Θαλασσίου Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος, οι πέντε (05) θέσεις προέρχονται από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

6. Ο Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μεταφραστών - Διερμηνέων περιλαμβάνει μία (01) θέση, η οποία μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει μετατρέπεται σε πάγια οργανική θέση του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού.

 

7. Ο κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών περιλαμβάνει συνολικά τρεις (03) θέσεις, οι οποίες προέρχονται από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

8. Ο κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων περιλαμβάνει συνολικά μία (01) θέση, προερχόμενη από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

9. Ο Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων (Παθολόγου, Γενικής Ιατρικής, Υγιεινολόγου) περιλαμβάνει μία (01) θέση.

 

10. Ο Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού περιλαμβάνει συνολικά 20 θέσεις, πλέον τεσσάρων (04) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017). Από τις 20 θέσεις οι δύο (02) θέσεις προέρχονται από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

11. Ο Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής περιλαμβάνει συνολικά 12 θέσεις, πλέον δύο (02) θέσεων δυνάμει του άρθρου 23 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017). Από τις 12 θέσεις οι δύο (02) θέσεις προέρχονται από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

12. Ο Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών περιλαμβάνει συνολικά είκοσι εννέα (29) θέσεις, πλέον μίας (01) θέσης δυνάμει του άρθρου 23 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017). Από τις είκοσι εννέα (29) θέσεις, με ειδικότητες: Ναυπηγών, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Μηχανικών Δομικών Έργων, Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Έργων, οι 9 θέσεις προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

13. Ο Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ναυτικών περιλαμβάνει συνολικά δέκα επτά (17) θέσεις, από τις οποίες οι δύο (02) προέρχονται από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, με ειδικότητες: Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού, Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού και Ραδιοτηλεγραφητή Εμπορικού Ναυτικού.

 

14. Ο κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας περιλαμβάνει μία (01) θέση, προερχόμενη από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

15. Ο Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών περιλαμβάνει μία (01) θέση προερχόμενη από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει, μετατρέπεται σε πάγια οργανική θέση του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

16. Ο Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονομίας περιλαμβάνει συνολικά δύο (02) θέσεις, εκ των οποίων μία (01) θέση αφορά την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της ΑΕΝ Ηπείρου.

 

17. Ο Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοδηγών περιλαμβάνει μία (01) θέση, προερχόμενη από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία μετά την οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει, μετατρέπεται σε πάγια οργανική θέση του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών.

 

18. Ο Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει συνολικά εβδομήντα πέντε (75) θέσεις, πλέον μίας (01) θέσης δυνάμει του άρθρου 23 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017). Από τις εβδομήντα πέντε (75) θέσεις οι 15 θέσεις προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκ των 60 προερχομένων από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θέσεων, μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση 10 υπαλλήλων, οι θέσεις που κατέχουν μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις: τέσσερις (04) του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, δύο (02) του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, τρεις (03) του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών και μία (01) του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

19. Ο Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ περιλαμβάνει συνολικά είκοσι επτά (27) θέσεις, πλέον δύο (02) θέσεις δυνάμει του άρθρου 23 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017). Από τις είκοσι επτά (27) θέσεις, οι δύο (02) θέσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των ΑΕΝ και οι δύο (02) θέσεις προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

20. Ο κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τηλεφωνητών περιλαμβάνει συνολικά δύο (02) θέσεις, οι οποίες προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

21. Ο κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών περιλαμβάνει δύο (02) θέσεις, οι οποίες προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

22. Ο κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικός περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις (04) θέσεις.

 

23. Ο κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δακτυλογράφων - Στενογράφων περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις (04) θέσεις. Μετά τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις του Κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Η/Υ.

 

24. Ο Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεταφραστών - Διερμηνέων περιλαμβάνει μία (01) θέση, η οποία μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου που την κατέχει, μετατρέπεται σε πάγια οργανική θέση του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

25. Ο κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών περιλαμβάνει συνολικά επτά (07) θέσεις, από τις οποίες οι τρεις (03) προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

26. Ο Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας περιλαμβάνει συνολικά έξι (06) θέσεις, από τις οποίες μία (01) προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

27. Οι θέσεις του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ανέρχονται συνολικά σε 166, οι οποίες κατά βαθμίδα διακρίνονται ως εξής:

 

α) Η Βαθμίδα Καθηγητή περιλαμβάνει συνολικά 24 θέσεις, από τις οποίες οι 4, μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις Επίκουρου Καθηγητή.

 

β) Η Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή περιλαμβάνει 10 θέσεις.

 

γ) Η Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή περιλαμβάνει συνολικά 84 θέσεις.

 

δ) Η Βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών περιλαμβάνει συνολικά 31 θέσεις.

 

ε) Η Βαθμίδα Επιμελητή περιλαμβάνει συνολικά 9 θέσεις, από τις οποίες 6, μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή και 3 σε πάγιες οργανικές θέσεις Βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών.

 

στ) Η Βαθμίδα Καθηγητή Ειδικών Μαθημάτων περιλαμβάνει συνολικά 8 θέσεις, οι οποίες, μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις Βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 27 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

28. Οι θέσεις του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ανέρχονται συνολικά σε 13.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 28 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 32 του νόμου 4532/2018 (ΦΕΚ 72/Α/2018).

 

29. Ο Κλάδος Αρχιπλοηγών - Πλοηγών περιλαμβάνει συνολικά εξήντα μία (61) θέσεις.

 

30. Ο Κλάδος Κυβερνητών Πλοηγίδων περιλαμβάνει συνολικά τριάντα πέντε (35) θέσεις.

 

31. Ο Κλάδος Μηχανοδηγών Πλοηγίδων περιλαμβάνει συνολικά τριάντα τέσσερις (34) θέσεις.

 

32. Ο Κλάδος Πρυμνοδετών περιλαμβάνει συνολικά 24 θέσεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.