Νόμος 4558/18 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου Θ' του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009) αντικαθίσταται με τα εξής εδάφια:

 

{Το Συμβούλιο Αξιολόγησης είναι η Γενική Συνέλευση των ειδικευμένων μονίμων ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, από το βαθμό του αξιολογούμενου και άνω, του τομέα στον οποίο ανήκει το τμήμα του νοσοκομείου που υπηρετεί ο αξιολογούμενος. Εάν αυτός υπηρετεί σε διατομεακό τμήμα, η αξιολόγησή του γίνεται από τη Συνέλευση του τομέα της ειδικότητάς του.}

 

β) Το έκτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου Θ' του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 αντικαθίσταται με τα εξής εδάφια:

 

{Το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε έτους ορίζονται από τη Συνέλευση του τομέα, 1 εισηγητής με τον αναπληρωτή του για κάθε ειδικότητα. Όταν ελλείπει ή αδυνατεί οποιοσδήποτε από αυτούς, στη θέση του ορίζεται ιατρός κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας άλλης ειδικότητας του Τομέα που ανήκει ο αξιολογούμενος.}

 

γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η, ανά περιφερειακή ενότητα των αιρετών αυτοδιοικητικών περιφερειών, Γενική Συνέλευση των μόνιμων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι υπηρετούν στις αντίστοιχες δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της οικείας Διοίκησης Υγειονομικών Περιφερειών, αποτελεί το Συμβούλιο Αξιολόγησης για την εξέλιξη των ιατρών και οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.}

 

δ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του νόμου 4461/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι εισηγητές για κάθε ιατρική ειδικότητα, καθώς και για τους οδοντιάτρους είναι 2. Ο πρώτος εισηγητής με τον αναπληρωτή του, μόνιμοι ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας της ίδιας ειδικότητας με τον αξιολογούμενο ή μόνιμοι οδοντίατροι κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, ορίζονται το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε έτους από το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας. Όταν ελλείπουν ή αδυνατούν αυτοί, στη θέση τους ορίζεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο μόνιμος ιατρός κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας οποιασδήποτε ειδικότητας του οικείου Συμβουλίου Αξιολόγησης. Δεύτερος εισηγητής είναι ο εκάστοτε Υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας ή της Μονάδας Υγείας, όπου υπηρετεί ο αξιολογούμενος ιατρός, με τον αναπληρωτή του, και, εάν ελλείπει, ο αρχαιότερος ιατρός του οικείου Συμβουλίου Αξιολόγησης.}

 

ε) Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 36 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Για την αξιολόγηση του κλινικού και εν γένει ιατρικού έργου των ιατρών και οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, της ανταπόκρισής τους στις επιταγές του ιατρικού λειτουργήματος, της τήρησης των υποχρεώσεών τους και της εν γένει υπηρεσιακής επίδοσης και απόδοσής τους, τηρείται υπηρεσιακός φάκελος με ευθύνη του Διευθυντή του τμήματος του νοσοκομείου ή του υπεύθυνου της επιστημονικής λειτουργίας της δομής της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπου υπηρετεί ο ιατρός/οδοντίατρος και στον οποίο περιέχονται οι ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησής τους. Οι εκθέσεις συντάσσονται μέχρι τη 15η Φεβρουάριου κάθε έτους: α) από τον Διευθυντή του τμήματος ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ως πρώτο κριτή και τον Διευθυντή του αντίστοιχου τομέα ως δεύτερο κριτή, όσον αφορά τους ιατρούς/οδοντιάτρους των νοσοκομείων και β) από τον υπεύθυνο της επιστημονικής λειτουργίας της δομής της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ως πρώτο κριτή και τον αρχαιότερο ιατρό κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας του οικείου Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ως δεύτερο κριτή, όσον αφορά τους ιατρούς/οδοντιάτρους της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και γνωστοποιούνται στον κρινόμενο. Οι κρινόμενοι πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησής τους μπορούν να υποβάλουν έκθεση για το έργο που έχουν επιτελέσει κατά τη διάρκεια του έτους.

 

3. Αναθεώρηση της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης γίνεται, μετά από αίτηση του κρινόμενου, που υποβάλλεται μέσα σε 30 ημέρες από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της έκθεσης αξιολόγησης: α) για τους ιατρούς/ οδοντιάτρους των νοσοκομείων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νοσοκομείου και β) για τους ιατρούς/οδοντιάτρους της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

4. Προκειμένου για την αξιολόγηση του έργου των διευθυντών νοσοκομείων ή ιατρών άλλης βαθμίδας, οι οποίοι προΐστανται τμημάτων, ο υπηρεσιακός φάκελος τηρείται και οι ετήσιες εκθέσεις συντάσσονται από τον διευθυντή του αντίστοιχου τομέα ως πρώτο κριτή και τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας ως δεύτερο κριτή και για τους διευθυντές των τομέων από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας. Η αναθεώρηση γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου μετά από αίτηση των κρινόμενων.

 

Προκειμένου για την αξιολόγηση του έργου των υπεύθυνων της επιστημονικής λειτουργίας των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι ετήσιες εκθέσεις συντάσσονται από ένα από τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ως πρώτο κριτή και τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ως δεύτερο κριτή. Η αναθεώρηση γίνεται από τη διοίκηση της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας μετά από αίτηση των κρινόμενων.

 

Οι εκθέσεις της παραγράφου αυτής, καθώς και οι εκθέσεις της παραγράφου 2 πρωτοκολλούνται: α) όσον αφορά τους ιατρούς/οδοντιάτρους των νοσοκομείων, στο γραφείο του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο κάθε ιατρού/οδοντίατρου αντιστοίχως με επισημείωση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, και β) όσον αφορά τους ιατρούς/ οδοντιάτρους των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο κάθε ιατρού/οδοντιάτρου. Η παράλειψη από τους υπευθύνους σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθώς και της παραγράφου 2, αποτελεί παράλειψη εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος και ελέγχεται πειθαρχικά κατά τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις.}

 

στ) Η βαθμολογική εξέλιξη των ιατρών και των οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μετά την αξιολόγησή τους από τα οικεία συμβούλια αξιολόγησης, συντελείται με πράξη του διοικητή του οικείου νοσοκομείου ή του διοικητή της οικείας υγειονομικής περιφέρειας για τους ιατρούς και τους οδοντιάτρους των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή του προέδρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας για τους ιατρούς που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 128 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

2. α) Ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι Εθνικού Συστήματος Υγείας, πλην Συντονιστών Διευθυντών, φαρμακοποιοί Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιποί επιστήμονες της ιατρικής υπηρεσίας, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν με απόσπαση ή μετακίνηση για χρονικό διάστημα 9, τουλάχιστον, μηνών στον ίδιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, μπορούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από αίτησή τους, να μετατίθενται, διατηρώντας το βαθμό τους, σε κενή οργανική θέση της ίδιας ειδικότητας ή του ίδιου κλάδου στο φορέα όπου υπηρετούν. Εάν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση της ίδιας ειδικότητας ή του ίδιου κλάδου, η μετάθεση αυτών μπορεί να γίνει, μετά από αίτησή τους και απόφαση του Υπουργού Υγείας, με μεταφορά της θέσης τους από το φορέα προέλευσής τους στο φορέα, στον οποίο υπηρετούν, και ταυτόχρονη μεταφορά κενής θέσης, οποιασδήποτε ειδικότητας ή οποιουδήποτε κλάδου, από το φορέα υποδοχής τους στο φορέα προέλευσής τους.

 

β) Προσωπικό που, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015), υπηρετεί σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, επιτρέπεται να μετατάσσεται σε εποπτευόμενους από τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, σε κενή οργανική θέση κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, η οποία μετατρέπεται με την απόφαση μετάταξης σε προσωποπαγή θέση κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας ειδικότητας. Εάν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσης. Με τη για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του υπαλλήλου από το φορέα υποδοχής, η θέση του μετατρέπεται αυτοδικαίως σε οργανική θέση κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης της ίδιας ειδικότητας.

 

Αιτήσεις του παραπάνω προσωπικού, που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Μετατάξεις του ιδίου προσωπικού που έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται σύννομες.

 

3. Η μετάταξη σε θέση Επιμελητή Β' κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας και οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας εργαζομένων σε δημόσια νοσοκομεία ή δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, λόγω απόκτησης πτυχίου ιατρικής και τίτλου ιατρικής ειδικότητας ή πτυχίου οδοντιατρικής, κρίνεται από τριμελές συμβούλιο, που συστήνεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και αποτελείται:

 

α)α) όσον αφορά τα νοσοκομεία, από τον Διοικητή του νοσοκομείου, με αναπληρωτή του τον εκπρόσωπο των ιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, με αναπληρωτή του τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου και τον προϊστάμενο της Διοικητικής Υπηρεσίας, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο του τμήματος ιατρικού προσωπικού και

 

β)β) όσον αφορά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, από τον αρμόδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Υποδιοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, με αναπληρωτή του τον έτερο Υποδιοικητή, τον αρχαιότερο ιατρό του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, με αναπληρωτή του έναν ιατρό μέλος του ίδιου Επιστημονικού Συμβουλίου και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, με αναπληρωτή του υπάλληλο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ίδιας διεύθυνσης. Η θητεία των Συμβουλίων του προηγούμενου εδαφίου είναι διετής.

 

γ) Οι διατάξεις της περίπτωσης Α' ισχύουν και για τους υπηρετούντες στο ΕΚΕΑ, ανεξαρτήτως του βαθμού που κατέχουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 167 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, συνιστώνται, μετονομάζονται, ενοποιούνται, διαχωρίζονται, καταργούνται ή χαρακτηρίζονται ως άγονες και αποχαρακτηρίζονται ιατρικές και οδοντιατρικές ειδικότητες.

 

Επίσης, με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, καθορίζεται ο χρόνος και το περιεχόμενο άσκησης, οι εξεταστικές περίοδοι, η διαδικασία των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής ειδικότητας, ο τύπος του τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής ειδικότητας, η αναγνώριση του χρόνου άσκησης στην αλλοδαπή και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες τοποθέτησης των ιατρών και οδοντιάτρων για ειδίκευση και κάθε άλλο σχετικό με τις ειδικότητες θέμα.

 

Β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, συνιστώνται, μετονομάζονται, διαχωρίζονται, ενοποιούνται ή καταργούνται ιατρικές και οδοντιατρικές εξειδικεύσεις. Επίσης, με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, καθορίζεται ο χρόνος, το περιεχόμενο άσκησης, η αναγνώριση του χρόνου άσκησης στην αλλοδαπή, οι εξεταστικές περίοδοι, η διαδικασία των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις απόκτησης του τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής εξειδίκευσης από ειδικευμένους ιατρούς και οδοντιάτρους, ο τύπος του τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής εξειδίκευσης, η αναγνώριση του τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής εξειδίκευσης της αλλοδαπής, οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες τοποθέτησης των ιατρών και οδοντιάτρων για εξειδίκευση και κάθε άλλο σχετικό με τις εξειδικεύσεις θέμα.}

 

5. α) Στο τέλος του άρθρου 11 του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ως εθνικός συντονιστικός κόμβος για τη διασύνδεση με τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, να ορίζεται και διοικητική αρχή.}

 

β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 4213/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α) Στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας συγκροτείται Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα - Παθήσεις (ΕΕΣΝ-Π), η οποία έχει πάγιο και διαρκή χαρακτήρα και απαρτίζεται από:}

 

γ) Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 4213/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) 3 επιστήμονες του χώρου της υγείας, ως μόνιμα μέλη, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι προτείνονται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και πρέπει να διαθέτουν συναφές αποδεδειγμένο επιστημονικό έργο, εμπειρία διοίκησης και λειτουργίας μονάδων παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, συμμετοχή σε συναφή ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα, αποδεδειγμένη εμπειρία αξιολόγησης φορέων, επιστημόνων, επιστημονικών δράσεων, πρωτοκόλλων και συμμετοχή σε συναφείς ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς επιτροπές.}

 

δ) Στην περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 4213/2013 μετά την υποπερίπτωση θ)θ' προστίθεται υποπερίπτωση ι)ι' ως εξής:

 

{ι)ι) 4 επιστήμονες του χώρου της υγείας, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι προτείνονται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και συμμετέχουν στην Επιτροπή όταν πρόκειται για αναγνώριση Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης και ανάλογα με το πεδίο εμπειρογνωμοσύνης για το οποίο αιτείται να αναγνωριστεί το υποψήφιο Κέντρο.}

 

ε) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 4213/2013 προστίθεται υποπερίπτωση ε)ε' ως εξής:

 

{ε)ε) Η εξέταση κάθε άλλου συναφούς θέματος, που της ανατίθεται από τον Υπουργό Υγείας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.