Νόμος 4558/18 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 49/2016 (ΦΕΚ 80/Α/2016) τροποποιείται ως εξής:

 

{Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή χορηγείται σε όποιον διαθέτει και υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 του παρόντος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος, τα παρακάτω:}

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 49/2016 (ΦΕΚ 80/Α/2016) προστίθεται φράση μετά τη λέξη επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως εξής:

 

{συμπεριλαμβανομένων και των Σχολών Ελευθέρων Σπουδών.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 49/2016 (ΦΕΚ 80/Α/2016) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις που απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου ή βεβαίωση του οικείου αλλοδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή επαγγελματικού-επιστημονικού φορέα της χώρας κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου, ότι ο εν λόγω μεταπτυχιακός τίτλος οδηγεί σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου και δεν καθίσταται δυνατόν τα ανωτέρω να χορηγηθούν, βάσει της νομοθεσίας της χώρας κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου, στην περίπτωση αυτή και εφόσον υποβάλλονται τα λοιπά δικαιολογητικά και ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι αναγνωρισμένος από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης ως ισότιμος, δεν θα απαιτούνται για την απόκτηση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 49/2016 (ΦΕΚ 80/Α/2016) καταργείται.

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 49/2016 (ΦΕΚ 80/Α/2016) καταργείται.

 

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 49/2016 (ΦΕΚ 80/Α/2016) καταργείται.

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται αναδρομικά από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος 49/2016 (ΦΕΚ 80/Α/2016).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.