Προεδρικό διάταγμα 49/16

ΠΔ 49/2016: Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 49/2016: Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών, (ΦΕΚ 80/Α/2016), 05-05-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012) Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις

 

β) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2011) Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

γ) του προεδρικού διατάγματος 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α?2015) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

 

δ) την υπ' αριθμόν Υ25/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη.

 

2. Την υπ' αριθμόν 4 απόφαση της 250ης Ολομέλειας / 14-07-2015 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, (σχετική η υπ' αριθμόν οίκοθεν Β1Α/85731/2015 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 περίπτωση ε' του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

4. Την υπ' αριθμόν 13/2016 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Χορήγηση Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος

Άρθρο 2: Αρμόδια αρχή - Υποβολή δικαιολογητικών

Άρθρο 3: Κωλύματα άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή Ανάκληση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή

Άρθρο 4: Τήρηση Μητρώου

Άρθρο 5: Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 6: Ισχύς

 

Στον Υπουργό Υγείας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 22-04-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.