Προεδρικό διάταγμα 49/16 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Αρμόδια αρχή - Υποβολή δικαιολογητικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή ορίζεται η κατά τόπους Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα.

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

α. Αίτηση.

 

β. Όλα τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι τασσόμενες προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 5 του παρόντος διατάγματος στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου.

 

γ. Παράβολο δημοσίου ταμείου, όπως αυτό ορίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση Υ7/6697/1994 (ΦΕΚ 28/Β/1994), όπως ισχύει.

 

δ. Παράβολο χαρτοσήμου, όπως αυτό ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

ε. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

 

στ. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

 

ζ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

 

3. α. Για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 42 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012)) ή δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014)) ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα/Ελληνίδας ή δελτίο μόνιμης διαμονής ή προσωποπαγής άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83, 84, 85 του νόμου 4251/2014) ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88, 97 και 106 του νόμου 4251/2014) ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του νόμου 4251/2014) ή κατοχή μπλε κάρτας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 114 του νόμου 4251/2014) ή δεκαετής άδεια παραμονής (άρθρο 138 του νόμου 4251/2014).

 

β. Για τους πολίτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τους πολίτες Τρίτων Χωρών, απαιτείται εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών και το επίσημο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του ανωτάτου επιπέδου (Γ2) ή απολυτήριο ελληνικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Απολυτήριο Λυκείου) ή πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.