Προεδρικό διάταγμα 49/16 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Μεταβατικές Διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή χορηγείται σε όποιον διαθέτει και υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 του παρόντος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος, τα παρακάτω:

 

Α. α) Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής στη Λογοθεραπεία αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ και ΙΤΕ) ως ισότιμο και

 

β) άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του πτυχίου ή αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα διετή τουλάχιστον κύρια επαγγελματική απασχόληση ως Λογοθεραπευτής στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, είτε

 

Β. α) Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή της ημεδαπής και

 

β) μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Λογοθεραπείας της ημεδαπής ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Λογοθεραπεία της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών (πλήρους φοίτησης) αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης ως ισότιμο και

 

γ) αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα διετή τουλάχιστον κύρια επαγγελματική απασχόληση ως Λογοθεραπευτής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και

 

δ) για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Λογοθεραπεία της αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου ή βεβαίωση του οικείου αλλοδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή επαγγελματικού - επιστημονικού φορέα της χώρας κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου ότι ο εν λόγω μεταπτυχιακός τίτλος οδηγεί σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου, είτε

 

Γ. α) Βεβαίωση σπουδών Λογοθεραπείας της ημεδαπής χορηγούμενη από νομίμως λειτουργήσαντα στη χώρα φορέα επαγγελματικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των Σχολών Ελευθέρων Σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, οι κάτοχοι της οποίας έκαναν έναρξη των σπουδών τους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο ξεκίνησε η λειτουργία του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα δεκαετή τουλάχιστον κύρια επαγγελματική απασχόληση ως Λογοθεραπευτής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, είτε

 

Δ. α) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Λογοθεραπεία της αλλοδαπής διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών (πλήρους φοίτησης) και

 

β) άδεια άσκησης επαγγέλματος στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου ή βεβαίωση του οικείου αλλοδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή επαγγελματικού - επιστημονικού φορέα της χώρας κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου ότι ο εν λόγω μεταπτυχιακός τίτλος οδηγεί σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου και

 

γ) αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα δεκαετή τουλάχιστον κύρια επαγγελματική απασχόληση ως Λογοθεραπευτής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

 

Στις περιπτώσεις που απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου ή βεβαίωση του οικείου αλλοδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή επαγγελματικού-επιστημονικού φορέα της χώρας κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου, ότι ο εν λόγω μεταπτυχιακός τίτλος οδηγεί σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου και δεν καθίσταται δυνατόν τα ανωτέρω να χορηγηθούν, βάσει της νομοθεσίας της χώρας κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου, στην περίπτωση αυτή και εφόσον υποβάλλονται τα λοιπά δικαιολογητικά και ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι αναγνωρισμένος από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης ως ισότιμος, δεν θα απαιτούνται για την απόκτηση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 9 του νόμου 4558/2018 (ΦΕΚ 140/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου έβδομου του νόμου 4565/2018 (ΦΕΚ 173/Α/2018).

 

2. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, η βεβαίωση του οικείου αλλοδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή επαγγελματικού - επιστημονικού φορέα της χώρας κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ότι ο εν λόγω μεταπτυχιακός τίτλος οδηγεί σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου, τα αποδεικτικά των ακαδημαϊκών τίτλων και της επαγγελματικής απασχόλησης δύνανται να έχουν εκδοθεί και μετά τη δημοσίευση του παρόντος, εντός όμως της προβλεπόμενης προθεσμίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του νόμου 4558/2018 (ΦΕΚ 140/Α/2018).

 

3. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, η βεβαίωση του οικείου αλλοδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή επαγγελματικού - επιστημονικού φορέα της χώρας κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ότι ο εν λόγω μεταπτυχιακός τίτλος οδηγεί σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου, τα αποδεικτικά των ακαδημαϊκών τίτλων και της επαγγελματικής απασχόλησης προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 2 ετών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόμου 4558/2018 (ΦΕΚ 140/Α/2018).

 

4. Αιτήσεις που είχαν υποβληθεί υπό την ισχύ του προεδρικού διατάγματος 176/2014 επανακρίνονται κατά τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του νόμου 4558/2018 (ΦΕΚ 140/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.