Νόμος 4585/18 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 4495/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 προστίθεται περίπτωση ι)β' ως εξής:

 

{ι)β) εργασίες ανακατασκευής κτιρίων και κτισμάτων εν γένει που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του από 08-02-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 130/Δ/1979).}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 88, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 31 του άρθρου 34 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του νόμου 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α/2010), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, μέχρι τις 30-06-2019.}

 

3. Μετά την περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 94, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 45 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις α' και γ' το αρμόδιο για τη διαπίστωση της κατεδάφισης όργανο συντάσσει και εκδίδει πρωτόκολλο συμμόρφωσης, με το οποίο βεβαιώνεται η εκτέλεση της κατεδάφισης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το πρωτόκολλο συμμόρφωσης κοινοποιείται με επιμέλεια του αρμόδιου για τη διαπίστωση της κατεδάφισης οργάνου στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης για να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής των προστίμων της παραγράφου 3 του άρθρου 107. Μετά την εκτέλεση της κατεδάφισης σε αυθαίρετες κατασκευές των περιπτώσεων α' έως δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του νόμου 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/2018) και των υποπεριπτώσεων α)α' και β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της από 10-08-2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 149/Α/2018), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 4576/2018 (ΦΕΚ 196/Α/2018), στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί πυρόπληκτες με την ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8706/Α325/2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3255/Β/2018) διαγράφονται τα πρόστιμα της παραγράφου 1. Για το σκοπό αυτόν το αρμόδιο για την εκτέλεση της κατεδάφισης όργανο συντάσσει διαπιστωτική πράξη, την οποία κοινοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης για να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής των προστίμων της παραγράφου 3 του άρθρου 107.}

 

4. α) Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 94 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) το πρόστιμο ανέγερσης των περιπτώσεων α' έως δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 81 ανέρχεται σε ποσοστό 30% της αξίας τους.}

 

β) Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 94 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για πολεοδομικές παραβάσεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 81, που αφορούν εργασίες οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ (κοινή υπουργική απόφαση 171563/131/2018) (ΦΕΚ 756/Β/2018), δεν επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, εφόσον η προβλεπόμενη έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εκδοθεί έως τις 31-01-2019.}

 

5. Τα δύο εδάφια πριν από το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 99 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα 12 μηνών από την πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο νόμο 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον παρόντα, ο μηχανικός υποχρεούται, μέχρι τις 03-05-2019, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.}

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 102, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 37 του άρθρου 34 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α και μειώνεται όπου ειδικώς ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος. Το πρόστιμο μειώνεται στις εξής περιπτώσεις:

 

α) Κατά 20%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως τις 31-10-2018,

β) κατά 10%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 01-11-2018 έως τις 08-04-2019,

γ) κατά 10% όταν ο αιτών υποβάλει τη μελέτη στατικής επάρκειας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.