Νόμος 4587/18 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης δύνανται να μεταφέρονται σε φορείς της παραγράφου 2 του παρόντος, με αίτησή τους που υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μήνα από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Η μεταφορά του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με την ίδια σχέση εργασίας και τα τυπικά προσόντα που κατέχουν, σε κενή οργανική θέση ή, ελλείψει αυτής, σε συνιστώμενη με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 προσωποπαγή θέση φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες στους φορείς αυτούς. Η μεταφορά γίνεται σε θέση συναφούς κλάδου ή ειδικότητας της ίδιας κατηγορίας, εφόσον ο αιτών τη μεταφορά κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας, στον οποίο μεταφέρεται. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμό ανάλογα με τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του που έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης και με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία μεταφέρονται. Για τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη και εξέλιξη του μεταφερόμενου προσωπικού, αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Ανώνυμη Εταιρεία. Κατά τα λοιπά, για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) και 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), αντίστοιχα. Οι δαπάνες μισθοδοσίας βαρύνουν τον φορέα υποδοχής βάσει των διατάξεων του νόμου 4354/2015. Οι συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται εντός 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται:

 

α) η διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού του παρόντος,

β) ο προσδιορισμός των θέσεων των φορέων υποδοχής, βάσει των αιτημάτων και των υπηρεσιακών αναγκών τους,

γ) η διαδικασία επιλογής του φορέα υποδοχής,

δ) τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων και

ε) κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

 

4. Η διαδικασία της μεταφοράς ολοκληρώνεται με την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

 

5. Για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού της και την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών για την καλλιέργεια των ετών 2017 και 2018 προς τους τευτλοπαραγωγούς προμηθευτές της, η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης δύναται να επιχορηγείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

Η επιχορήγηση του προηγούμενου εδαφίου είναι ακατάσχετη, δεν υποβάλλεται σε κανενός είδους παρακράτηση, δεν υπόκειται σε συμψηφισμό, δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 1)β' του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016) ή άλλης διάταξης, με τυχόν οφειλές της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης προς το ελληνικό δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τρίτους και καταβάλλεται κατόπιν υποβολής αιτήματος και αναλυτικής κατάστασης οφειλών. Για την είσπραξη της επιχορήγησης δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο δέκατο του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο της από 02-07-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 111/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.