Νόμος 4587/18 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εν όψει συνταξιοδότησης εργαζομένων της εταιρείας Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στην εταιρεία Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, των οποίων η σύμβαση λύεται με καταγγελία εντός 5 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας τους, εντάσσονται σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας, μετά από αίτησή τους στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται επίσης και όσοι εκ των ανωτέρω εργαζομένων θα θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης νωρίτερα από την ηλικία των 62 ετών, ακόμη κι αν δεν έχουν συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) για τα μεταβατικά όρια ηλικίας.

 

Για την ένταξη στο πρόγραμμα θα πρέπει οι ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων να απασχολούνται στην εταιρεία με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου για τουλάχιστον μία πενταετία πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και να μην έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης κατά την είσοδό τους στο πρόγραμμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 96 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

2. Η ειδική επιδότηση ανεργίας καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, διαρκεί μέχρι τη συμπλήρωση από τους δικαιούχους των προϋποθέσεων για λήψη μειωμένης ή πλήρους σύνταξης γήρατος και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους 60 μήνες. Όσοι μετά την ένταξή τους στο πρόγραμμα συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, θα μπορούν να παραμείνουν στο πρόγραμμα έως και τη λήξη της εξηντάμηνης διάρκειάς του.

 

3. α ) Κατά τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των δικαιούχων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί, και τους αναγνωρίζονται 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση.

 

β) Όσοι δικαιούχοι ασφαλίζονταν ως μισθωτοί στον κλάδο των βαρέων και ανθυγιεινών για τουλάχιστον 6 μήνες κατά τους τελευταίους 12 μήνες της εργασίας τους, συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον κλάδο αυτόν καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας.

 

γ) Η παρακράτηση και απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, εργαζόμενου και εργοδότη, για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν οι δικαιούχοι ως μισθωτοί, υπολογίζεται επί των αποδοχών των εργαζομένων κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησής τους πριν τη λήξη των συμβάσεων εργασίας τους και βαρύνει τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

4. Με την επιφύλαξη των προηγούμενων παραγράφων, για την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα και την επιδότησή τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την επιδότηση των κοινών ανέργων από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

5. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της μηνιαίας επιδότησης, η διαδικασία χορήγησής της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.