Νόμος 4605/19 - Άρθρο 96

Άρθρο 96: Χορήγηση εφάπαξ ενίσχυσης πληγέντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που διέμεναν σε ακίνητα ή χρησιμοποιούσαν ως επαγγελματική στέγη ακίνητα που επλήγησαν από τον σεισμό της 26-10-2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως προσωρινά ακατάλληλα ή επικίνδυνα για χρήση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η ενίσχυση του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται στο ποσό των 5.000 € ανά ακίνητο και στο ποσό των 1.000 € ανά χώρο βοηθητικής χρήσης.

 

Τα ανωτέρω ποσά δεν καταβάλλονται αθροιστικά, όταν τα πληγέντα ακίνητα και οι βοηθητικοί χώροι χρησιμοποιούνται από τον ίδιο δικαιούχο και έχουν ανεγερθεί εντός του ιδίου οικοπέδου ή γηπέδου. Το ποσό των 1.000 € χορηγείται για βοηθητικούς χώρους, όπως αποθήκες, εφόσον στο ίδιο οικόπεδο ή γήπεδο δεν υφίσταται κτήριο κατοικίας του ιδίου δικαιούχου.

 

2. Η έκτακτη ενίσχυση της παραγράφου 1 δεν υπόκειται σε φορολογία και δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκηση και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για τη χορήγηση της ενίσχυσης του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.