Νόμος 4587/18 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που συνήφθησαν από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής κατόπιν της υπ' αριθμόν ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωσης και της εποπτευόμενης από το ΑΣΕΠ διαγωνιστικής διαδικασίας πρόσληψης, δύνανται να παραταθούν ή να ανανεωθούν μέχρι το ανώτατο χρονικό διάστημα της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 164/2004, από την ημερομηνία κατάρτισης των αρχικών συμβάσεων. Οι δαπάνες πληρωμής εξακολουθούν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

 

2. Ζημίες που υπέστησαν περιουσίες φυσικών και νομικών προσώπων στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Μόριας του Δήμου Λέσβου, οι οποίες οφείλονται σε πράξεις προσφύγων ή μεταναστών και έχουν καταγραφεί και αποτιμηθεί στο από 01-11-2018 πρακτικό της Επιτροπής που συστάθηκε με την υπ' αριθμόν 457/2018 απόφαση του Δημάρχου Λέσβου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 826/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου, αποζημιώνονται από πιστώσεις του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο επιχορηγεί τον δήμο αυτόν με τα αντίστοιχα ποσά για την καταβολή τους στους δικαιούχους. Οι εν λόγω πιστώσεις προέρχονται από εισπραττόμενα έσοδα του άρθρου 132 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014). Εκ των περιλαμβανόμενων στο πρακτικό εξαιρούνται:

 

α) οι καλυπτόμενες από ασφαλιστικό συμβόλαιο σε ισχύ αποζημιώσεις οικιών, επαγγελματικών χώρων, οχημάτων, μηχανημάτων κάθε είδους,

β) οι αποζημιώσεις από κλοπές σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους και

γ) αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.