Νόμος 4599/19 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 51/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 51/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Οι περιπτώσεις β', γ', δ', ε' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{β) Μοτοποδήλατο: είναι το ελαφρύ μηχανοκίνητο δίκυκλο όχημα κατηγορίας L1E ή το τρίκυκλο μοτοποδήλατο κατηγορίας L2E, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15-01-2013 (ΕΕ L 60).

 

γ) Μοτοσικλέτα: είναι η δίκυκλη μοτοσικλέτα κατηγορίας L3E ή η δίκυκλη μοτοσικλέτα με πλευρικό κάνιστρο (καλάθι) κατηγορίας L4E, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 168/2013.

 

δ) Μηχανοκίνητο τρίκυκλο: είναι το μηχανοκίνητο τρίκυκλο κατηγορίας L5E, όπως ορίζεται στην περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 168/2013.

 

ε) Ελαφρύ τετράκυκλο: είναι το ελαφρύ τετράκυκλο κατηγορίας L6E, όπως ορίζεται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 168/2013.

 

η) Τετράκυκλο: είναι το (βαρύ) τετράκυκλο κατηγορίας L7E, όπως ορίζεται στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 168/2013.}

 

2. Η περίπτωση στ' παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) Λόγος ισχύος προς βάρος: αναφέρεται στις μοτοσικλέτες και είναι ο λόγος, ισχύς προς βάρος, όπου:

 

α)α) ισχύς είναι η ισχύς (σε kW) που ορίζεται με την έγκριση τύπου της μοτοσικλέτας,

 

β)β) βάρος είναι η αριθμητική τιμή της μάζας της μοτοσικλέτας (σε kg) σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 5 και το Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 168/2013.}

 

3. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Κατηγορία Α2: μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.}

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 60 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2018), η φράση:

 

{Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης επιτρέπεται να γίνεται οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία λήξης της, εφόσον ο κάτοχος της άδειας:}

 

αντικαθίσταται από την εξής φράση:

 

{Η ανανέωση κάθε κατηγορίας άδειας οδήγησης επιτρέπεται να γίνεται οποτεδήποτε, όχι όμως πριν από το δίμηνο το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της, εφόσον ο κάτοχος της άδειας:}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Εναλλακτικά, για τους κατόχους άδειας οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE, πλην αυτών που περιγράφονται στην παράγραφο 3, οι οποίοι αιτούνται ανανέωση άδειας οδήγησης πριν τη λήξη της διοικητικής ισχύος της, ως έναρξη της διοικητικής ισχύος της νέας άδειας, δύναται να είναι οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμούν και δηλώνουν στην αρμόδια Υπηρεσία, μεταξύ της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης ανανέωσης με τα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης άδειας.}

 

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Η διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς για τους κατόχους άδειας οδήγησης του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου διεξάγεται μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους - χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών, ή σε οδούς που επιλέγονται κατάλληλα από τις οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών.}

 

7. Στο άρθρο 14 μετά τις λέξεις με τη μορφή κωδικών αριθμών προστίθενται οι λέξεις και γραμμάτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.