Νόμος 4599/19 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα εκπαιδευτικά οχήματα εφοδιάζονται με τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό καταγραφής της παραγράφου 9 του άρθρου 4, 4 το αργότερο μήνες από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 5.

 

2. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και 1 μήνα μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 3, η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργείται ως εξής:

 

α)α) από έναν εξεταστή, υποχρεωτικά μέσω κλήρωσης από τους υφιστάμενους εξεταστές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην οίκοθεν Α3/50984/7947/2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

 

β)β) από έναν εκπαιδευτή και έναν εξεταστή μέσα στο εκπαιδευτικό όχημα κατά τη διενέργεια του δευτέρου σταδίου και με τον υποψήφιο οδηγό μόνο του μέσα στο εκπαιδευτικό όχημα κατά τη διενέργεια του πρώτου σταδίου χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή ή εξεταστή. Ο εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών, ο οποίος παρίσταται στο εκπαιδευτικό όχημα στο δεύτερο στάδιο εξέτασης, δεν επιτρέπεται να ανήκει στη σχολή οδήγησης που παρείχε στον υποψήφιο οδηγό μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Στις νησιωτικές περιοχές, όπου λειτουργεί μόνο μία σχολή υποψήφιων οδηγών και οδηγών, ο εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών, ο οποίος παρίσταται στο εκπαιδευτικό όχημα κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου εξέτασης, επιτρέπεται να ανήκει στη σχολή οδήγησης που παρείχε στον υποψήφιο οδηγό μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης,

 

γ)γ) τα 2 στάδια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς πραγματοποιούνται την ίδια μέρα από τους ίδιους εξεταστές. Κατά τα λοιπά, η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς διενεργείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην οίκοθεν Α3/50984/7947/2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

β. Έναν (1) μήνα μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και έως 3 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργείται ως εξής:

 

α)α) από 1 εξεταστή με κύριο και αποκλειστικό έργο, μέσω κλήρωσης από εξεταστές που ορίζονται σύμφωνα με την απόφαση του οικείου περιφερειάρχη της παραγράφου 3 του άρθρου 3,

 

β)β) κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις β)β' και γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2.

 

γ. Τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και την εφαρμογή της εποπτείας στο μεταβατικό στάδιο, το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργείται ως εξής:

 

α)α) η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς διενεργείται σε δύο στάδια σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4. Οι ειδικές δοκιμασίες της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς διενεργούνται μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών, ή σε οδούς που επιλέγονται από τις οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στις ανωτέρω οδούς επιβάλλονται περιορισμοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας των υπόλοιπων οχημάτων κατά τη διάρκεια διενέργειας των ειδικών δοκιμασιών, σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999),

 

β)β) κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 και α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2.

 

δ. Είκοσι (20) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος οι ειδικές δοκιμασίες της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς διενεργούνται υποχρεωτικά μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου πέμπτου του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019).

 

3. Οι υφιστάμενοι εξεταστές που διενεργούν εξετάσεις σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Παραρτήματος IV του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012 μπορούν να διενεργούν εξετάσεις σε όλες τις κατηγορίες, μόνο αν αποκτήσουν αντίστοιχες άδειες οδήγησης μέσα σε 1 έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι απαραίτητες ενέργειες εποπτείας στους εξεταστές, στους εκπαιδευτές και στα μέλη των επιτροπών επιτήρησης της θεωρητικής εξέτασης μέχρι την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 8, ο τρόπος άσκησης της εποπτείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

5. Μέχρι τη δημιουργία των ειδικά διαμορφωμένων χώρων διενέργειας των ειδικών δοκιμασιών όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης, οι ειδικές δοκιμασίες των δικύκλων συνεχίζουν να διεξάγονται στους υφιστάμενους χώρους.

 

6. Η διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς για ανανέωση άδειας οδήγησης των κατόχων άδειας οδήγησης του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012 (ΦΕΚ 101/Α/2012) πραγματοποιείται από τους υφιστάμενους εξεταστές, εφόσον η αίτησή τους υποβάλλεται μέχρι τις 31-03-2019 στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.