Νόμος 4599/19 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το κατά το άρθρο 17 Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Μεταφορών ενεργεί τους δειγματοληπτικούς ελέγχους και ενημερώνεται από το Τμήμα Αδειών Οδήγησης και Επιμόρφωσης Οδηγών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αν δεν εφαρμόζεται ορθώς η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

 

2. Σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινης πράξης κατά τη διενέργεια της θεωρητικής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών ή των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς από τους εμπλεκόμενους, το Σώμα συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση, την οποία διαβιβάζει, αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο, στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

 

3. Στους υπαλλήλους, εξεταστές ή αξιολογητές, στους εκπαιδευτές και στις σχολές οδηγών, που τελούν πειθαρχικά αδικήματα κατά τη διάρκεια είτε των θεωρητικών εξετάσεων είτε των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών, εφαρμόζονται τα άρθρα:

 

α. 106 έως 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα, αν ο παραβάτης είναι υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

β. 106 έως 146Β του Υπαλληλικού Κώδικα, αν ο παραβάτης είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας,

γ. 14 έως 18 του προεδρικού διατάγματος 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α/2002), αν ο παραβάτης είναι εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών ή σχολή οδηγών.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων της προηγουμένης παραγράφου, καθορίζονται και κατατάσσονται οι παραβάσεις κατά τη διαδικασία εξετάσεων, και καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και προστίμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η βεβαίωση των διοικητικών προστίμων, η διαδικασία είσπραξης τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της.

 

5. Οι παραβάσεις κατατάσσονται ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητάς τους στις εξής κατηγορίες:

 

(α) πολύ σοβαρή παράβαση,

(β) σοβαρή παράβαση και

(γ) ελαφρά παράβαση.

 

Η σοβαρότητα μίας παράβασης καθορίζεται με βάση τα εξής κριτήρια:

 

α. την αλλοίωση των δεδομένων της εξέτασης και κυρίως του αποτελέσματος των εξετάσεων υποψήφιων οδηγών ή οδηγών,

β. τη δημιουργία εμποδίων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξέτασης υποψήφιων οδηγών ή οδηγών,

γ. την παρέμβαση οποιασδήποτε μορφής στη διενέργεια των εξετάσεων,

δ. τη δημιουργία εμποδίων στην άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου,

ε. την παραποίηση των παραστατικών και των εγγράφων που σχετίζονται με τις εξετάσεις,

στ. τη συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε παθητική ή ενεργητική δωροδοκία,

ζ. κάθε άλλη παρέμβαση που δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις.

 

6. Ανάλογα με την κατάταξη κάθε παράβασης, επιβάλλονται οι εξής διοικητικές κυρώσεις:

 

α. για πολύ σοβαρή παράβαση:

 

α)α) στον υποψήφιο οδηγό: μη δυνατότητα συμμετοχής σε θεωρητική εξέταση ή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς από 1 έως 3 έτη,

β)β) στον επιτηρητή θεωρητικής εξέτασης: απομάκρυνση για 2 έως 6 έτη από το έργο της επιτήρησης,

γ)γ) στον εκπαιδευτή οδηγών: αφαίρεση της άδειάς του από 2 έως 6 έτη,

δ)δ) στη Σχολή Οδηγών: αφαίρεση της άδειάς της από 2 έως 6 έτη,

ε)ε) στον εξεταστή: απομάκρυνση από το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς από 2 έως 6 έτη,

στ)στ) στον αξιολογητή: απομάκρυνση από το έργο της αξιολόγησης από 1 έως 3 έτη,

 

β. για σοβαρή παράβαση:

 

α)α) στον υποψήφιο οδηγό: μη δυνατότητα συμμετοχής σε θεωρητική εξέταση ή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς από 6 μήνες έως 1 έτος,

β)β) στον επιτηρητή θεωρητικής εξέτασης: μη δυνατότητα συμμετοχής σε θεωρητική εξέταση από 1 έως 2 έτη,

γ)γ) στον εκπαιδευτή οδηγών: αφαίρεση της άδειάς του από 1 έως 2 έτη

δ)δ) στη Σχολή Οδηγών: αφαίρεση της άδειάς της από 1 έως 2 έτη,

ε)ε) στον εξεταστή: απομάκρυνση από το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς από 1 έως 2 έτη,

στ)στ) στον αξιολογητή: απομάκρυνση από τη διαδικασία αξιολόγησης των συμμετεχόντων στις δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς από 6 μήνες έως 1 έτος,

 

γ. για ελαφρά παράβαση:

 

α)α) στον υποψήφιο οδηγό: μη δυνατότητα συμμετοχής σε θεωρητική εξέταση ή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς από 3 έως 6 μήνες,

β)β) στον επιτηρητή θεωρητικής εξέτασης: μη δυνατότητα συμμετοχής σε θεωρητική εξέταση από 6 μήνες έως 1 έτος,

γ)γ) στον εκπαιδευτή οδηγών: αφαίρεση της άδειάς του από 6 μήνες έως 1 έτος,

δ)δ) στη Σχολή Οδηγών: αφαίρεση της άδειάς της από 6 μήνες έως 1 έτος,

ε)ε) στον εξεταστή: απομάκρυνση από το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς από 6 μήνες έως 1 έτος,

στ)στ) στον αξιολογητή: απομάκρυνση από τη διαδικασία αξιολόγησης των συμμετεχόντων στις δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς από 3 έως 6 μήνες.

 

7. Εκτός από τις κυρώσεις της παραγράφου 6 επιβάλλονται σωρευτικά και τα εξής διοικητικά πρόστιμα:

 

α. για πολύ σοβαρή παράβαση:

 

α)α) στον υποψήφιο οδηγό: από πεντακόσια (500) έως χίλια (1.000) ευρώ,

β)β) στον επιτηρητή θεωρητικής εξέτασης: από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ,

γ)γ) στον εκπαιδευτή οδηγών: από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ,

δ)δ) στη Σχολή Οδηγών: από δύο χιλιάδες (2.000) έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ,

ε)ε) στον εξεταστή: από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ,

στ)στ) στον αξιολογητή: από πεντακόσια (500) έως χίλια (1.000) ευρώ.

 

β. για σοβαρή παράβαση:

 

α)α) στον υποψήφιο οδηγό: από διακόσια (200) έως πεντακόσια (500) ευρώ,

β)β) στον επιτηρητή θεωρητικής εξέτασης: από τετρακόσια (400) έως χίλια (1.000) ευρώ,

γ)γ) στον εκπαιδευτή οδηγών: από τετρακόσια (400) έως χίλια (1.000) ευρώ,

δ)δ) στη Σχολή Οδηγών: από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ,

ε)ε) στον εξεταστή :από τετρακόσια (400) έως χίλια (1.000) ευρώ,

στ)στ) στον αξιολογητή: από διακόσια (200) έως πεντακόσια (500) ευρώ,

 

γ. για ελαφρά παράβαση:

 

α)α) στον υποψήφιο οδηγό: από 100 έως διακόσια (200) ευρώ,

β)β) στον επιτηρητή θεωρητικής εξέτασης: από διακόσια (200) έως τετρακόσια (400) ευρώ,

γ)γ) στον εκπαιδευτή οδηγών: από διακόσια (200) έως τετρακόσια (400) ευρώ,

δ)δ) στη Σχολή Οδηγών: από εξακόσια (600) έως χίλια (1.000) ευρώ,

ε)ε) στον εξεταστή: από διακόσια (200) έως τετρακόσια (400) ευρώ,

στ)στ) στον αξιολογητή: από 100 έως διακόσια (200) ευρώ.

 

8. Σε περίπτωση που διαπράχθηκαν περισσότερα του ενός πειθαρχικά παραπτώματα, επιβάλλεται κατά συγχώνευση μία συνολική ποινή, αποτελούμενη από διοικητική κύρωση και διοικητικό πρόστιμο, κατά την επιμέτρηση της οποίας λαμβάνεται υπόψη από το Πειθαρχικό Όργανο η βαρύτητα όλων των πειθαρχικών παραπτωμάτων.

 

Για την εκτίμηση της βαρύτητας τέλεσης όλων των πειθαρχικών παραπτωμάτων, το Πειθαρχικό Όργανο αξιολογεί τη βλάβη που προκλήθηκε στη διαδικασία των εξετάσεων, τον βαθμό δόλου ή αμέλειας του παραβάτη, καθώς και τα μέσα και τον τρόπο που συνόδευαν την τέλεση της παράβασης.

 

9. Σε περίπτωση υποτροπής των παραβατών οι διοικητικές κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

 

α. Διοικητικές κυρώσεις:

 

α)α) οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για τις ελαφρές παραβάσεις επιβαρύνονται και είναι αυτές που επιβάλλονται στα πειθαρχικά παραπτώματα τα οποία κατατάσσονται στις σοβαρές παραβάσεις,

 

β)β) οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για τις σοβαρές παραβάσεις επιβαρύνονται και είναι αυτές που επιβάλλονται στα πειθαρχικά παραπτώματα τα οποία κατατάσσονται στις πολύ σοβαρές παραβάσεις,

 

γ)γ) οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται για τις πολύ σοβαρές παραβάσεις επιβαρύνονται και είναι, κατά περίπτωση, η οριστική αφαίρεση της άδειας ή η οριστική απομάκρυνση από το έργο ή η οριστική απαγόρευση συμμετοχής στις εξετάσεις.

 

β. Διοικητικά πρόστιμα:

 

α)α) τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται για τις ελαφρές παραβάσεις επιβαρύνονται και είναι αυτά που επιβάλλονται στα πειθαρχικά παραπτώματα τα οποία κατατάσσονται στις σοβαρές παραβάσεις,

 

β)β) τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται για τις σοβαρές παραβάσεις επιβαρύνονται και είναι αυτές που επιβάλλονται στα πειθαρχικά παραπτώματα τα οποία κατατάσσονται στις πολύ σοβαρές παραβάσεις,

 

γ)γ) τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται για τις πολύ σοβαρές παραβάσεις επιβαρύνονται στο τριπλάσιο.

 

10. Ειδικά για την περίπτωση της παραγράφου 8 του άρθρου 4, πέραν του ότι, οι υποψήφιοι που έχουν κάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε αυτές τις σχολές οδηγών, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αφαιρείται η άδεια της σχολής οδηγών για 1 μήνα.

 

Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια αφαιρείται για 5 μήνες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.