Νόμος 4599/19 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Κέντρο ελέγχου και πληροφοριακό σύστημα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνιστάται και λειτουργεί Κέντρο Ελέγχου, το οποίο μπορεί να διασυνδέεται και να διαμοιράζει οπτικοακουστικό υλικό σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, όταν το υλικό αφορά τη θεωρητική ή την πρακτική εξέταση που διενεργείται από την Περιφερειακή Ενότητα. Το οπτικοακουστικό υλικό φυλάσσεται υποχρεωτικά έως και για μία δεκαετία σε ηλεκτρονικό αρχείο και απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή του ή η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του για λόγους που δεν αφορούν τον έλεγχο της αξιοπιστίας των εξετάσεων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του Κέντρου Ελέγχου και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη διαχείρισή του. Για τις ανάγκες του παρόντος, υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενώ οι Περιφερειακές Ενότητες, οι Σχολές Οδηγών, τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών, οι εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία, για λογαριασμό του υπευθύνου.

 

2. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναπτύσσεται, μέσα σε 12 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης, εκπαίδευσης και εξέτασης, το οποίο αποτελείται από τα εξής υποσυστήματα:

 

α. εκπαιδευτών, εξεταστών, σχολών οδηγών, κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, το οποίο διαχειρίζεται το μητρώο εξεταστών και εκπαιδευτών οδηγών οχημάτων,

 

β. εκπαίδευσης, όπου καταγράφονται οι διαδικασίες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών και των οδηγών,

 

γ. προγραμματισμού θεωρητικής εξέτασης και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στο οποίο καταχωρίζονται απευθείας από τις σχολές οδηγών και από τα κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών η ημέρα και ο τόπος εξέτασης του υποψηφίου, μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2016),

 

δ. θεωρητικής εξέτασης, το οποίο υποστηρίζει τη διενέργεια της θεωρητικής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών με αυτόματες διαδικασίες. Σε αυτό υπάρχει και η δυνατότητα καταγραφής του χώρου εξέτασης και των εξεταζομένων σύμφωνα με το άρθρο 5. Το αποτέλεσμα της εξέτασης εξάγεται αυτόματα και ενημερώνεται η καρτέλα του υποψηφίου,

 

ε. δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, το οποίο υποστηρίζει και τα δύο στάδια της δοκιμασίας, εφόσον ολοκληρώνεται με επιτυχία η θεωρητική εξέταση. Με το υποσύστημα αυτό συμπληρώνεται η ηλεκτρονική καρτέλα του υποψηφίου με τα αποτελέσματα των εξετάσεων και καταγράφεται και διαβιβάζεται όλο το υλικό από τα οπτικοακουστικά μέσα καταγραφής της παραγράφου 2 του άρθρου 5,

 

στ. έκδοσης άδειας οδήγησης, το οποίο υποστηρίζει την αυτόματη αποστολή της προς εκτύπωση άδειας οδήγησης,

 

ζ. εποπτείας. Για την υποστήριξη των απαιτήσεων της εποπτείας δημιουργείται μηχανογραφική εφαρμογή που περιλαμβάνει:

 

α)α. εφαρμογή ελέγχου, στην οποία καταγράφεται το ελάχιστο ποσοστό δειγματοληπτικών ελέγχων και αξιολόγησης καταγεγραμμένου υλικού. Για την επεξεργασία λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα από:

 

α)α)α. τις ολοκληρωμένες δοκιμασίες της εκπαίδευσης, της θεωρητικής εξέτασης και της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς,

β)β)β. τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έχουν διενεργηθεί,

γ)γ)γ. την αξιολόγηση για συγκεκριμένους εξεταστές ή εκπαιδευτές, καθώς και τις καταγγελίες που υποβάλλουν πολίτες,

δ)δ)δ. τις αξιολογήσεις που έχουν ήδη διενεργηθεί με βάση το καταγεγραμμένο υλικό,

 

β)β. εφαρμογή αξιολόγησης καταγεγραμμένου υλικού, με την οποία υποστηρίζεται η διαδικασία αξιολόγησης, και καθορίζεται το καταγεγραμμένο υλικό συγκεκριμένων θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, οι οποίες επιλέγονται προς αξιολόγηση,

 

γ)γ. εφαρμογή στατιστικής αξιολόγησης, η οποία αξιοποιεί τα δεδομένα των εξεταστών και των εκπαιδευτών κατά την εκτέλεση των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς,

 

η. καταγγελιών της παραγράφου 4.

 

3. Στο σύστημα της παραγράφου 2 τηρείται ηλεκτρονική καρτέλα υποψήφιου οδηγού ή οδηγού, εξεταστή, εκπαιδευτή, Σχολής Οδηγών και κέντρου θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών, η οποία συγκεντρώνει, κατά περίπτωση, όλα τα αναγκαία δεδομένα, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά.

 

4. Μέσω του πληροφοριακού συστήματος ο υποψήφιος οδηγός και ο οδηγός, ως εκπαιδευόμενος και εξεταζόμενος, μπορεί να προβεί σε καταγγελία σχετικά με:

 

α) την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτές, τις Σχολές Οδηγών, και τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών, έως και 5 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της εκπαίδευσης και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της εξέτασης,

 

β) την εξέταση, τους εκπαιδευτές και τους εξεταστές μέσα σε προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της εξέτασης. Οι καταγγελίες αυτές υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου και είναι προσβάσιμες μόνο από τις αρχές εποπτείας και αξιολόγησης της παραγράφου 1 του άρθρου 6. Δικαίωμα καταγγελίας έχουν όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία εκπαίδευσης και εξέτασης, μέσα στην ίδια προθεσμία.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται μετά τη διενέργεια Εκτίμησης Αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υποσυστημάτων του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, οι χρήστες, ο τρόπος πρόσβασης και τα δικαιώματα των χρηστών, η δυνατότητα διασύνδεσης και λειτουργίας με άλλα συστήματα, εφόσον υπάρχει σχετική ρητή νομοθετική πρόβλεψη και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους.

 

6. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στα υποσυστήματα και υπόκεινται σε επεξεργασία από αυτά, καταγράφονται στην ταυτότητα και ηλεκτρονική καρτέλα του υποψήφιου οδηγού ή του οδηγού, του εξεταστή, του εκπαιδευτή, της Σχολής Οδηγών και του κέντρου θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών.

 

7.α. Για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου ενιαίου πληροφοριακού συστήματος επιτρέπεται η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση δεδομένων, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή η με κάθε άλλη μορφή διάθεση, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή τους, με την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές δεν αντίκεινται στο νόμο [Ν] 2472/1997 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

 

β. Αν κατά τη διεξαγωγή της θεωρητικής εξέτασης, της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς των υποψήφιων οδηγών και των οδηγών, καθώς και της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της παρούσας, πραγματοποιείται επεξεργασία δεδομένων ειδικών κατηγοριών του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, διενεργείται υποχρεωτικά εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων πριν από την έναρξη της επεξεργασίας.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και ο σκοπός ο τρόπος επεξεργασίας και η τήρηση των δεδομένων αυτών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη μεθοδολογία, την οργάνωση και την εκπαίδευση του προσωπικού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη συμμόρφωσή του με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 ως υποκειμένου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.