Νόμος 4599/19 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Εποπτεία και αξιολόγηση εξεταστών και εκπαιδευτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθιερώνεται σύστημα εποπτείας για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης, της θεωρητικής εξέτασης και των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των υποψήφιων οδηγών και των οδηγών, καθώς και σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτών και των εξεταστών.

 

Η εποπτεία και η αξιολόγηση των εκπαιδευτών και των εξεταστών διενεργείται μέσω του μηχανογραφικού συστήματος του άρθρου 8 και συνίσταται:

 

α) στη διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιτόπιων ελέγχων και στην αξιοποίηση των αξιολογήσεων και των καταγγελιών της παραγράφου 2 του άρθρου 8, από τους επιθεωρητές-ελεγκτές του κατά το άρθρο 16 Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών,

 

β) στην αξιολόγηση του καταγεγραμμένου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 υλικού από τους αξιολογητές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση 13948/1902/2014 (ΦΕΚ 633/Β/2014), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση οίκοθεν 40250/5807/2015 (ΦΕΚ 1443.Β/2015), και στην υπουργική απόφαση 50984/7947/2013 (ΦΕΚ 3056/Β/2013). Η αξιολόγηση του καταγεγραμμένου υλικού των θεωρητικών εξετάσεων και των συγκεκριμένων δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς ολοκληρώνεται μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από τη διενέργειά τους, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το αποτέλεσμα,

 

γ) στον καθορισμό των επιτόπιων ελέγχων, του καταγεγραμμένου υλικού που αξιολογείται και στην τελική αξιολόγηση των εμπλεκομένων όπως προκύπτει και από το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8.

 

2. Με την ολοκλήρωση της εποπτείας και της αξιολόγησης των εξεταστών και των εκπαιδευτών οι επόπτες ή οι αξιολογητές συντάσσουν εισηγήσεις προς την αρμόδια υπηρεσία για:

 

α) ανάληψη διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών για την εκτέλεση του έργου των εξεταστών, όπως η επανεκπαίδευση, η επαναδιαπίστευση, η αποχή, καθώς και η οριστική απομάκρυνσή τους,

 

β) ακύρωση των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς του σταδίου της πορείας που έχουν διενεργηθεί, εφόσον τεκμαίρεται η παραβίαση διατάξεων που διέπουν τις δοκιμασίες αυτές,

 

γ) διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται το ελάχιστο ποσοστό των δειγματοληπτικών ελέγχων που διενεργούνται και του καταγεγραμμένου υλικού που αξιολογείται, οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης της εποπτείας του έργου των εξεταστών, λαμβάνοντας υπόψη το Παράρτημα IV του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012, η διαδικασία αξιολόγησης, τα προσόντα των ασκούντων την εποπτεία του έργου της δοκιμασίας των προσόντων και της συμπεριφοράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.