Νόμος 4599/19 - Άρθρο 34

Άρθρο 34


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 69 του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η διαδικασία και το λειτούργημα του ειδικού διαχειριστή παύουν εντός 18 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης του άρθρου 70, με δυνατότητα παράτασης 6 επιπλέον μηνών από το δικαστήριο του άρθρου 70, ανεξαρτήτως της αντικατάστασης του ειδικού διαχειριστή κατά το επόμενο εδάφιο, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο παρόν. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος ή ο ειδικός διαχειριστής παραιτηθεί, μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση του δικαστηρίου του άρθρου 70, μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, που δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η αμοιβή του ειδικού διαχειριστή συμφωνείται μεταξύ αυτού και των αιτούντων πιστωτών και καταβάλλεται από αυτούς, εφαρμοζομένου του προνομίου του άρθρου 154 περίπτωση α' του Πτωχευτικού Κώδικα.}

 

2. Στο άρθρο 72 του νόμου 4307/2014 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Ο ειδικός διαχειριστής μπορεί να ανταλλάσσει ακίνητα της επιχείρησης με ακίνητα τρίτων ίσης αξίας. Η αξία των ανταλλασσόμενων ακινήτων προσδιορίζεται με έκθεση εκτίμησης 2 πιστοποιημένων εκτιμητών εγγεγραμμένων στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών.}

 

3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 75 του νόμου 4307/2014 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης, η υπό ειδική διαχείριση επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση να προσκομίσει αποδεικτικό ενημερότητας της φορολογικής διοίκησης και ασφαλιστική ενημερότητα για τη σύναψη της σύμβασης μεταβίβασης, για τη λήψη δανείων, πιστοδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, καθώς και για κάθε άλλη συναλλαγή με το Δημόσιο, καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης.}

 

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.