Νόμος 4599/19 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Τροποποίηση των ρυθμίσεων για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 226 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) μετά τις λέξεις Οι υφιστάμενοι σύνδεσμοι προστίθεται η λέξη , νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τις 19-07-2018.

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 231 του νόμου 4555/2018 η φράση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται με τη φράση , σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

3. Το άρθρο 240 του νόμου 4555/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 240: Εποπτεία επί των αποφάσεων των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

 

Για τις αποφάσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 225 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), οι οποίες λαμβάνονται από τα μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, ασκείται υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας του άρθρου 225 του νόμου 3852/2010, με εξαίρεση όσες αποφάσεις ελέγχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 144/Α/1920) και του νόμου [Ν] 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/2018). Από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 226 του νόμου 3852/2010 εξαιρούνται όσες αποφάσεις ελέγχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και του νόμου [Ν] 4548/2018.}

 

4. Στο άρθρο 245 του νόμου 4555/2018 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 η φράση τα καταστατικά τους, αντικαθίσταται με τη φράση οι συστατικές τους πράξεις,.

 

β) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 η φράση του άρθρου 1 αντικαθίσταται με τη φράση του άρθρου 225.

 

γ) Στο δέκατο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 μετά τη φράση Αν ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στον οποίο συγχωνεύονται οι φορείς η φράση της περίπτωσης δ', αντικαθίσταται με τη φράση της παραγράφου 4,.

 

δ) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 η φράση του άρθρου 1 αντικαθίσταται με τη φράση του άρθρου 225.

 

ε) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 η φράση του άρθρου 210 αντικαθίσταται με τη φράση του άρθρου 225.

 

5. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 8 του άρθρου 245 η φράση εντός 2 μηνών αντικαθίσταται από τη φράση έως την 08-03-2019. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 19-01-2019.

 

6. α) Στο άρθρο 246 του νόμου 4555/2018 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

 

{4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους, όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσμό, νοείται ο μόνιμος πληθυσμός, όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 19-07-2018.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.