Νόμος 4555/18 - Άρθρο 231

Άρθρο 231: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα που αφορούν τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, εκτός από εκείνα που εκ του νόμου ανήκουν στην αρμοδιότητα του προέδρου και της εκτελεστικής επιτροπής.

 

Το διοικητικό συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για να:

 

α) διαχειρίζεται την περιουσία του νομικού προσώπου,

β) καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική προς τους δήμους - μέλη του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001),

γ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων,

δ) εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα

ε) καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας του,

στ) ψηφίζει τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας,

ζ) γνωμοδοτεί σε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα όταν ζητούν τη γνώμη του

η) λαμβάνει την απόφαση της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 225 και

θ) έχει την ευθύνη εκπόνησης, υλοποίησης και παρακολούθησης της υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του νόμου 4042/2012, αν είναι ο μοναδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων εντός των ορίων μιας περιφέρειας, σύμφωνα την παράγραφο 2 του άρθρου 227 του παρόντος.

 

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στην εκτελεστική επιτροπή, στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, πλην των αποκλειστικώς ασκουμένων από αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Στην απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται ότι οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται ασκούνται παράλληλα και από το διοικητικό συμβούλιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.