Νόμος 4600/19 - Άρθρο 127

Άρθρο 127: Ένταξη ιατρών / οδοντιάτρων - ελεύθερων επαγγελματιών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ιατροί και οδοντίατροι των άρθρων 16 και 17 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, δυνάμει δικαστικών αποφάσεων και δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017), μπορούν μέχρι τις 30-06-2019 να υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών αίτηση ένταξής τους στον κλάδο ιατρών και οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας σε οργανικές θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οι οποίες έχουν ήδη συσταθεί ή συνιστώνται για τον σκοπό αυτόν στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών για τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στα νοσοκομεία με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ανεξάρτητα από το αν συνεχίζουν να ασκούν παράλληλα το ελεύθερο επάγγελμά τους.

 

2. α) Οι ιατροί και οδοντίατροι της παραγράφου 1, που υποβάλλουν την ανωτέρω αίτηση ένταξης, αξιολογούνται και κατατάσσονται στις θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας της παραγράφου 1, μέχρι τις 31-01-2020, από τα συμβούλια της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017). Τα συμβούλια αυτά συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μέχρι και τις 16-12-2019, και η θητεία τους παρατείνεται μέχρι και 31-01-2020. Για την κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον αρμόδιο διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας. Μέχρι την κατάταξή τους, αυτοί αμείβονται με τις αποδοχές ιατρού/οδοντιάτρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

β) Όσοι από τους ανωτέρω ιατρούς και οδοντιάτρους δεν υποβάλλουν μέχρι τις 30-06-2019 αίτηση ένταξης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, απολύονται αυτοδικαίως. Τα ποσά που τους έχουν καταβληθεί μέχρι την απόλυσή τους από τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

3. Οι κατατασσόμενοι στις θέσεις κλάδου ιατρών/ οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2, υποχρεούνται:

 

α) να προβούν σε διακοπή της δραστηριότητας του ελευθέριου επαγγέλματος τους, το αργότερο μέχρι τις 28-02-2020,

 

β) να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής στην αρμόδια φορολογική αρχή της αίτησής τους για διακοπή της δραστηριότητας του ελευθέριου επαγγέλματός τους:

 

α)α) βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας του ελευθέριου επαγγέλματός τους και, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, αντίγραφο της αίτησης διακοπής της δραστηριότητάς τους προς την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, με την υποχρέωση της κατάθεσης της βεβαίωσης διακοπής της δραστηριότητας μέσα σε προθεσμία 1 μηνός από την προσκόμιση της προαναφερόμενης αίτησης προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και

 

β)β) επικυρωμένο αντίγραφο παραίτησής τους από το δικόγραφο αγωγής, προσφυγής ή ενδίκου μέσου που εκκρεμεί ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, πολιτικού ή διοικητικού, οποιουδήποτε βαθμού, και από το δικαίωμα άσκησης οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος ή ένδικου μέσου λόγω της εφαρμογής των άρθρων 16 και 17 του νόμου 4238/2014.

 

Μέχρι την προσκόμιση των παραπάνω εγγράφων από τους υπόχρεους, η έκδοση της διαπιστωτικής πράξης κατάταξής τους αναστέλλεται και αυτοί εξακολουθούν να διέπονται ως προς την υπηρεσιακή τους σχέση από τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για την κατηγορία υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και να λαμβάνουν τις αποδοχές ιατρού/οδοντιάτρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

Αν δεν προσκομιστούν τα παραπάνω έγγραφα μέσα στους προαναφερόμενους χρόνους και προθεσμίες, οι ενδιαφερόμενοι απολύονται αυτοδικαίως, χωρίς να δικαιούνται αποζημίωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 εφαρμόζονται αναλόγως στους ιατρούς/οδοντιάτρους της υποπαραγράφου ΙΖ' 1 της παραγράφου ΙΖ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), οι οποίοι υπηρετούν σε δημόσια νοσοκομεία και, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτά δυνάμει δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 26 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017), είτε συνεχίζουν να ασκούν παράλληλα το ελευθέριο επάγγελμά τους είτε όχι. Η αξιολόγηση και η κατάταξη του προσωπικού αυτού στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Αξιολόγησης Ιατρών της περίπτωσης Δ2 της υποπαραγράφου ΙΖ' της παραγράφου ΙΖ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014, το οποίο συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μέχρι και τις 16-12-2019, και η θητεία τους παρατείνεται μέχρι και 31-01-2020.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.