Νόμος 4647/19 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Τροποποίηση του άρθρου 127 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019), τροποποιείται ως εξής:

 

{2. α) Οι ιατροί και οδοντίατροι της παραγράφου 1, που υποβάλλουν την ανωτέρω αίτηση ένταξης, αξιολογούνται και κατατάσσονται στις θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας της παραγράφου 1, μέχρι τις 31-01-2020, από τα συμβούλια της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017). Τα συμβούλια αυτά συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μέχρι και τις 16-12-2019, και η θητεία τους παρατείνεται μέχρι και 31-01-2020. Για την κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον αρμόδιο διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας. Μέχρι την κατάταξή τους, αυτοί αμείβονται με τις αποδοχές ιατρού/οδοντιάτρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 127 του νόμου 4600/2019, τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Οι κατατασσόμενοι στις θέσεις κλάδου ιατρών/ οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2, υποχρεούνται:

 

α) να προβούν σε διακοπή της δραστηριότητας του ελευθέριου επαγγέλματος τους, το αργότερο μέχρι τις 28-02-2020.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 127 του νόμου 4600/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 εφαρμόζονται αναλόγως στους ιατρούς/οδοντιάτρους της υποπαραγράφου ΙΖ' 1 της παραγράφου ΙΖ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), οι οποίοι υπηρετούν σε δημόσια νοσοκομεία και, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτά δυνάμει δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 26 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017), είτε συνεχίζουν να ασκούν παράλληλα το ελευθέριο επάγγελμά τους είτε όχι. Η αξιολόγηση και η κατάταξη του προσωπικού αυτού στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Αξιολόγησης Ιατρών της περίπτωσης Δ2 της υποπαραγράφου ΙΖ' της παραγράφου ΙΖ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014, το οποίο συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μέχρι και τις 16-12-2019, και η θητεία τους παρατείνεται μέχρι και 31-01-2020.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.