Νόμος 4602/19 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 2508/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Με απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και του οικείου δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να μειώνεται η απόσταση των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων, όπως ορίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 1128/1980 (ΦΕΚ 284/Α/1980) έως 50 m από σχέδιο πόλης ή όριο οικισμού ή νομίμως υφιστάμενη μεμονωμένη κατοικία. Η παραπάνω μείωση της απόστασης είναι δυνατή μόνο εφόσον από μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, η οποία εγκρίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και υδρογεωτεχνική μελέτη, η οποία εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, προκύπτει ότι, η μείωση αυτή δεν επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και επιπλέον αποδεικνύεται ότι, δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης ή μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου στρώματος. Προϋπόθεση για την ίδρυση ή επέκταση του κοιμητηρίου είναι να υπάρχουν μεταξύ αυτού και του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού αδόμητοι ή κοινόχρηστοι χώροι ή χώροι πρασίνου.

 

Οι αποστάσεις των κοιμητηρίων από τα φρέατα ή τις πηγές πόσιμου ύδατος, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 1128/1980, εφαρμόζονται, εφόσον αποδεικνύεται από την ανωτέρω υδρογεωτεχνική μελέτη ότι, δεν υφίστανται κίνδυνοι ρύπανσης ή μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα που τροφοδοτεί τα εν λόγω φρέατα ή πηγές.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 1128/1980 (ΦΕΚ 284/Α/1980) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Προϋπόθεση για την ίδρυση ή την επέκταση κοιμητηρίου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, είναι η εκπόνηση υδρογεωτεχνικής μελέτης, η οποία εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.