Νόμος 4602/19 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 και στις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 4030/2011 μετά τις λέξεις μέλη της Επαγγελματικής και Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών προστίθενται οι λέξεις:

 

{ή εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή σε αντίστοιχο Μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.}

 

β) Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης του άρθρου 12 του νόμου 4030/2011, όπως αυτές τροποποιούνται με την περίπτωση α' της παρούσας ισχύουν αναδρομικά από τον χρόνο εγγραφής κάθε μηχανικού στο Μητρώο.

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του νόμου 4030/2011, όπως είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 54 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Ύστερα από την ακρόαση ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας τέλεσής της, οι Επιθεωρητές Δόμησης που διενέργησαν τον έλεγχο, συντάσσουν αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης ή μη, της παράβασης, η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του αντίστοιχου Τμήματος Επιθεωρητών Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.}

 

3. α) Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 4030/2011, όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο Ε του άρθρου 156 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος υπηρετεί στο γραφείο Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου.}

 

β) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 4030/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του,}

 

γ) Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 4030/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Το Εποπτικό Συμβούλιο εξετάζει τις παραβάσεις που διαπιστώνονται στην πράξη βεβαίωσης παράβασης του αντίστοιχου Τμήματος Επιθεωρητών Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εφόσον ο ελεγκτής δόμησης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.