Νόμος 4605/19 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Ρυθμίσεις για τα επενδυτικά σχέδια των νόμων 2601/1998, 3299/2004 και 3908/2011


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Φορείς επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998) και για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις ολοκλήρωσης ή ανάκλησης, οφείλουν, εντός προθεσμίας 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου αυτού με γνωστοποίηση του βαθμού υλοποίησης του επενδυτικού έργου τους.

 

2. Για τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004) και 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011), το ενισχυόμενο ποσό που αφορά έργα σύνδεσης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μειώνεται στην περίπτωση και κατά το ποσοστό συμμετοχής έτερου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στο κόστος κοινών έργων σύνδεσης στη βάση της εγκεκριμένης ισχύος, με αντίστοιχη αναμόρφωση του συνολικού ενισχυόμενου ποσού, ύστερα από αίτηση του φορέα της επένδυσης.

 

3. Ποσό ενίσχυσης που έχει καταβληθεί για τα επενδυτικά σχέδια της προηγούμενης παραγράφου επιστρέφεται κατά το ανωτέρω ποσοστό ή συμψηφίζεται με υπολειπόμενο προς καταβολή ποσό ενίσχυσης στον φορέα, εντόκως, ύστερα από αίτησή του. Το ποσό των αναλογούντων τόκων υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας επιμερισμού του κόστους μεταξύ του φορέα της επένδυσης και του έτερου παραγωγού μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το ύψος του επιτοκίου καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 794/2004, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού 271/2008 της Επιτροπής της 30-01-2008.

 

4. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 35/2011 (ΦΕΚ 88/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Αν έχει προκαταβληθεί ποσό επιχορήγησης που είναι μεγαλύτερο από αυτό που οριστικοποιείται με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, επιστρέφεται άτοκα το υπερβάλλον ποσό, μέσα σε 1 μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης στον φορέα της επένδυσης. Με την κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία των σχετικών παραστατικών πληρωμής του επιστρεφόμενου ποσού αποδεσμεύεται η υποβληθείσα εγγυητική επιστολή. Σε περίπτωση μη επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού, μέσα στην προθεσμία του 1 μηνός, καταπίπτει μερικώς και κατά το οφειλόμενο ποσό η εγγυητική επιστολή.}

 

5. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 35/2011 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για επενδυτικά σχέδια του νόμου 3299/2004.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.