Νόμος 4605/19 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Ταμεία Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΧΕΣ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ιδρύονται Ταμεία Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΧΕΣ). Η χρηματοδότηση των Ταμείων Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών πραγματοποιείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

 

Τα κεφάλαια των Ταμείων Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών τοποθετούνται σε νεοϊδρυθέντα Ταμεία Επιχειρηματικών Συμμετοχών εφεξής Ταμεία (funds). Τα Ταμεία αυτά αποτελούν είτε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) του νόμου [Ν] 4209/2013 (ΦΕΚ 253/Α/2013) είτε Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του άρθρου 7 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002) είτε Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) του νόμου [Ν] 2367/1999 (ΦΕΚ 261/Α/1999) ή αντίστοιχα σχήματα παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού:

 

α) ορίζεται η επενδυτική στρατηγική του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΧΕΣ),

 

β) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών στα Ταμεία για την επίτευξη της επενδυτικής στρατηγικής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών,

 

γ) ορίζεται Διαχειριστής Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων του νόμου [Ν] 4209/2013 (ΦΕΚ 253/Α/2013) ως ανάδοχος φορέας εφαρμογής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, ύστερα από σχετική συμφωνία χρηματοδότησης,

 

δ) συγκροτείται η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών με σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής της επενδυτικής στρατηγικής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, το συντονισμό της υλοποίησής της και τη σύννομη και αποτελεσματική λειτουργία του, και

 

ε) ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι αποζημιώσεις των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

 

4. Το Κεφάλαιο ΙΑ' (άρθρα 59, 60 και 61) με τίτλο Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί - Ταμεία συμμετοχών του νόμου 4399/2016 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Κεφάλαιο ΙΑ: Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

 

Άρθρο 59: Δικαιούχοι, υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια και επιλέξιμες δαπάνες

 

1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος είναι οι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 του Παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 651/2014 της Επιτροπής της 17-06-2014.

 

2. Τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο παρόν ορίζονται με την απόφαση Προκήρυξης του καθεστώτος και επιλέγονται από τα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 7.

 

3. α. Τα υπαγόμενα στο παρόν επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8.

 

β. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της περίπτωσης α' μπορούν να ενισχυθούν και α) για τις δαπάνες των παραγράφων 1, 2, 6 και 10 του άρθρου 9 και β) για τις δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερμότητας/ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ιδία χρήση της παραγράφου 8 του άρθρου 9.

 

γ. Τα επενδυτικά σχέδια συμπαραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ενισχύονται μόνο για τις δαπάνες της παραγράφου 7 του άρθρου 9, τα επενδυτικά σχέδια Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών, Υβριδικών Σταθμών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής βιοκαυσίμων και παραγωγής θερμότητας/ ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ενισχύονται μόνο για τις δαπάνες της παραγράφου 8 του άρθρου 9 και τα επενδυτικά σχέδια αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης ενισχύονται μόνο για τις δαπάνες της παραγράφου 9 του άρθρου 9.

 

Άρθρο 60: Είδη, εντάσεις και ύφος ενισχύσεων

 

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στις περιπτώσεις α', β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8.

 

2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8 χορηγούνται με βάση τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, όπως αυτά ορίζονται στην παραγράφου 1 του άρθρου 11 και για τις δαπάνες των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 59 με βάση τα ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11.

 

3. Το ποσοστό της επιχορήγησης για το παρόν καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται στο 70% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12, για τα οποία το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται στο 100%. Το ποσοστό ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχεται στο 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο παρόν καθεστώς.

 

4. Το συνολικό ύψος ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000.000 €, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου 11.

 

Άρθρο 61: Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

 

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος αξιολογούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14. Στα επενδυτικά σχέδια θα διενεργείται διοικητικός ενδιάμεσος έλεγχος και επιτόπιος τελικός έλεγχος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.