Νόμος 4605/19 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Ρυθμίσεις νομικών προσώπων δημοσίου τομέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 4, 6 και 9 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) εφαρμόζονται σε όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της Κεντρικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3429/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα επιχειρησιακά σχέδια κοινοποιούνται και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.}

 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) εφαρμόζονται σε όλα τα μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης και τους εν γένει επικεφαλής:

 

α) φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, κατά την έννοια της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), με την εξαίρεση της Κεντρικής Διοίκησης κατά την έννοια της περίπτωσης στ' της ίδιας παραγράφου,

 

β) Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 και

 

γ) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εκτός Γενικής Κυβέρνησης, ανεξάρτητα από τον τρόπο επιλογής και διορισμού τους.

 

Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης, καθώς και εν γένει επικεφαλής της περίπτωσης γ' του προηγουμένου εδαφίου, που παραπέμπονται αμετάκλητα για κακούργημα και εφόσον έχει επιβληθεί η προσωρινή τους κράτηση, τίθενται αυτοδικαίως σε αργία για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η προσωρινή κράτηση αυτή ή η εκτέλεση πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

 

4. Από 01-07-2019 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις της παραγράφου 1. Ειδικές διατάξεις για θέματα οργάνωσης δομών, καθώς και εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τα οποία εμπίπτουν στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του παρόντος, παραμένουν σε ισχύ, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 3429/2005. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις των παραγράφου 2 και 3.

 

5. Η ισχύς της παραγράφου 1 άρχεται από 01-07-2019.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.