Νόμος 4605/19 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Διάταξη για πολιτιστική πρωτεύουσα Ελευσίνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι επιχειρήσεις που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης εγγυήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του νόμου 4412/2016, και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του νόμου 4412/2016, κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, στόχος των οποίων είναι οποιοσδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: α) δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 4412/2016 ή β) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 4412/2016.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.