Νόμος 4605/19 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Σύσταση φορέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Φορέας Διοίκησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων και Εγκαταστάσεων Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και το διακριτικό τίτλο Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία θα αποδίδεται ως LAMIA CENTER.

 

2. Η ανώνυμη εταιρεία Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών αποφάσεων, τις διατάξεις του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 11/Α/2006), καθώς και τις διατάξεις του νόμου [Ν] 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/2018).

 

3. Έδρα αυτής ορίζεται ο Δήμος Λαμιέων.

 

4. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 30 έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Η διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

 

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 170.000 €, διαιρεμένο σε 1.700 ονομαστικές μετοχές των 100 € η κάθε μία, εκ των οποίων οι 1.020 ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα του Δήμου Λαμιέων, οι 340 ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και οι 340 ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λαμίας.

 

6. Η ανώνυμη εταιρεία Φορέας Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας Αναπτυξιακή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.