Νόμος 4605/19 - Άρθρο 69

Άρθρο 69: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τις ανάγκες του παρόντος Μέρους:

 

α) Ο όρος πιστωτικό ίδρυμα περιλαμβάνει και εκείνα που τελούν υπό ειδική εκκαθάριση.

 

β) Ο όρος σύζυγος περιλαμβάνει και τον αντισυμβαλλόμενο σε σύμφωνο συμβίωσης του νόμου 4356/2015 (ΦΕΚ 181/Α/2015) ή του νόμου [Ν] 3719/2008 (ΦΕΚ 241/Α/2008).

 

γ) Ως εξαρτώμενα μέλη νοούνται τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 11 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013).

 

δ) Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το άθροισμα των εισοδημάτων του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, μειωμένο κατά τους αναλογούντες φόρους, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του νόμου 4172/2013 και το τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011). Στο οικογενειακό εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και τα αφορολόγητα, καθώς και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.

 

ε) Ως δημόσιος τομέας νοείται το σύνολο των φορέων που απαριθμείται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

στ) Ως κύρια κατοικία νοείται αυτή που προκύπτει από την τελευταία υποβληθείσα φορολογική δήλωση του αιτούντος.

 

ζ) Ως χρηματοπιστωτικά προϊόντα νοούνται τα μέσα χρηματαγοράς κατά την παράγραφο 17 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α/2018) οι κινητές αξίες κατά την παράγραφο 44 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4514/2018 και τα εξαγοράσιμα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής.

 

η) Ως μεταφορικά μέσα νοούνται τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις γ', στ' και ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4172/2013, εφόσον ανήκουν στην κυριότητα του αιτούντα ή του συζύγου του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.