Νόμος 4605/19 - Άρθρο 70

Άρθρο 70: Προσδιορισμός αξίας περιουσιακών στοιχείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για να κριθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 68, ως αξία του ακινήτου, αν αυτό βρίσκεται στην Ελλάδα, λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων σύμφωνα με το νόμο 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου. Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων, ως αξία ακινήτων λογίζεται η αντικειμενική αξία αυτών, όπως αυτή προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 41Α του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982) και της υπ' αριθμόν 1144814/26361/ΠΟΛ/1310/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1328/Β/1998). Αν το ακίνητο βρίσκεται στην αλλοδαπή, για την επιλεξιμότητα του αιτούντος κατά την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 68 λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία.

 

2. Για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού κατά το άρθρο 75, ως αξία της κύριας κατοικίας λογίζεται η εμπορική της αξία όπως είχε καταχωρισθεί στα βιβλία του πιστωτικού ιδρύματος κατά την 31η Δεκεμβρίου του τελευταίου έτους, πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 72. Εάν η αίτηση του άρθρου 72 υποβληθεί μέχρι την 30η Απριλίου λαμβάνεται υπόψη η αξία της 31ης Δεκεμβρίου του προτελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 72. Ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι η εμπορική αξία της κύριας κατοικίας του είναι διαφορετική από την καταχωρισμένη στα βιβλία των πιστωτών, οπότε το ποσό της παραγράφου 1 του άρθρου 75 καθορίζεται με βάση την αποδεικνυόμενη εμπορική αξία.

 

3. Αν ο αιτών έχει κατ' ιδανικό μερίδιο κυριότητα, πλήρη ή ψιλή, ή επικαρπία στην κύρια κατοικία του, κρίσιμη για την επιλεξιμότητά του κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 68 είναι η αξία της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας. Για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού κατά το άρθρο 75, κρίσιμη είναι η αξία του ιδανικού του μεριδίου και, αν ο αιτών έχει επικαρπία ή ψιλή κυριότητα, το ήμισυ της αξίας της πλήρους κυριότητας. Σε περίπτωση μη συνυποβολής της αίτησης και από τους λοιπούς έχοντες ιδανικό μερίδιο επί της κατοικίας, για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού κατά το άρθρο 75, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της αξίας της προστατευόμενης κατοικίας, και εφόσον επιτευχθεί συναινετική ή δικαστική ρύθμιση από τον αιτούντα, επέρχονται τα αποτελέσματα του άρθρου 79 παράγραφος 1 για το σύνολο της προστατευόμενης κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών που ολοκλήρωσε τη ρύθμιση βάσει του άρθρου 81 έχει δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών συγκυρίων. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για την αποτίμηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος κατά την περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 68.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 4638/2019 (ΦΕΚ 181/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.