Νόμος 4605/19 - Άρθρο 85

Άρθρο 85: Τροποποιήσεις του νόμου 4481/2017


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017) αριθμείται σε παράγραφο 1)α και μετά την περίπτωση α) προστίθεται περίπτωση β) ως εξής:

 

{β) Ειδικά για την περίπτωση του άρθρου 51Α του παρόντος, η ανάθεση διαχείρισης δικαιωμάτων στην Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων του ΟΠΙ, εκτείνεται και στην είσπραξη των δικαιωμάτων που είχαν γεννηθεί ως αξιώσεις σε χρόνο προγενέστερο της ανάθεσης της διαχείρισης στον ΟΠΙ, για τα οποία είτε δεν έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50, η άδεια του οποίου ανακλήθηκε, είτε έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης, χωρίς όμως να έχουν καταβληθεί τα αναλογούντα δικαιώματα. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και για μη εισπραχθείσες αμοιβές του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2121/1993.}

 

2. Στο άρθρο 17 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 μετά από τη λέξη τα δικαιώματα προστίθενται λέξεις ως εξής:

 

{, τα οποία δεν αποτελούν ίδιο περιουσιακό του στοιχείο.}

 

β) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 η λέξη πνευματικά διαγράφεται.

 

γ) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα έσοδα από δικαιώματα ή τα έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από δικαιώματα που περιέχονται στους ξεχωριστούς λογαριασμούς της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, καθώς και οι απαιτήσεις από δικαιώματα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 και του ΟΠΙ κατά την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 51Α είναι ακατάσχετα από οποιονδήποτε κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης.}

 

δ) Στην παράγραφο 3 προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:

 

{Τα έσοδα και οι απαιτήσεις από δικαιώματα του προηγούμενου εδαφίου δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα, όσον αφορά τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης ή την Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης του άρθρου 50 ή τον ΟΠΙ κατά την άσκηση των καθηκόντων του που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 51Α.}

 

ε) Το πέμπτο εδάφιο αναριθμείται σε έκτο και τροποποιείται ως εξής:

 

{Τυχόν μέτρα διασφάλισης των οφειλών στο Δημόσιο, που έχουν ήδη επιβληθεί κατά του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης ή της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης του άρθρου 50, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4174/2013, για ίδιες οφειλές κατά του Δημοσίου, αίρονται αυτοδικαίως.}

 

στ) Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς εκτελέσεις ως προς το ατέλεστο μέρος της διαδικασίας αυτών και ως προς τις πράξεις εκτελέσεως που θα γίνουν μετά την έναρξη της ισχύος τους. Το κύρος και οι έννομες συνέπειες των πράξεων της διαδικασίας εκτελέσεως που έχουν γίνει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν θίγονται.}

 

3. Μετά την παράγραφο 4 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Εξαιρούνται από την κατάσχεση στα χέρια του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 και του ΟΠΙ κατά την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 51Α, χρηματικές απαιτήσεις τρίτων, του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Ταμείων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά των δικαιούχων φυσικών προσώπων μέχρι του ποσού των 7.500 € ετησίως για κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο.}

 

4. Μετά από τη νέα παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Σε περίπτωση πτώχευσης του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50, τα έσοδα από δικαιώματα, τα έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από δικαιώματα που περιέχονται στους ξεχωριστούς λογαριασμούς της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, οι απαιτήσεις από δικαιώματα και η εύλογη αμοιβή του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2121/1993, δεν ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3588/2007 (ΦΕΚ 153/Α/2007) (Πτωχευτικός Κώδικας) και αποχωρίζονται υποχρεωτικά από αυτήν υπέρ των δικαιούχων - μελών, όπως αυτοί εκπροσωπούνται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται και για τις εκκρεμείς αιτήσεις πτώχευσης και για αιτήσεις πτώχευσης και τις εκκρεμείς πτωχεύσεις.}

 

5. Στο άρθρο 51Α του νόμου [Ν] 4481/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 45 του νόμου 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Η ανάθεση της διαχείρισης δικαιωμάτων των δικαιούχων στον ΟΠΙ εκτάκτως και προσωρινά σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν συνιστά μεταβίβαση περιουσίας κατ' άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα, του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50, η άδεια του οποίου ανακλήθηκε, στον ΟΠΙ. Ο ΟΠΙ δεν καθίσταται καθολικός ή ειδικός διάδοχος του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 05-04-2018.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.