Νόμος 4605/19 - Άρθρο 86

Άρθρο 86: Τροποποίηση του άρθρου 13 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και συμπλήρωση του άρθρου 6Α του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4014/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως Πρόεδρος.}

 

β) Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Το ΚΕΣΠΑ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία του.}

 

2. α) Στο άρθρο 6Α του νόμου 3889/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 37 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας ή διεύθυνσης αυτού, με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και τηρουμένων των δημοσιονομικών στόχων του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής και του εκάστοτε ετήσιου προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, δύναται να καθορίζεται ποσό από τον ετήσιο προϋπολογισμό του, το οποίο αποδίδεται ως δημόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό, εγγράφεται σε ειδικό Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) και διατίθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποκλειστικά για την κάλυψη της συμμετοχής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Life με δικαιούχο / συνδικαιούχο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.}

 

β) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 6Α του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 37 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018), αναριθμούνται σε παραγράφους 3 και 4.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.