Νόμος 4605/19 - Άρθρο 87

Άρθρο 87: Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού σε χρηματοδοτούμενα, από ευρωπαϊκούς πόρους, προγράμματα Life


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την υλοποίηση έργων που εντάσσονται σε χρηματοδοτούμενα, από ευρωπαϊκούς πόρους, προγράμματα Life, με δικαιούχους Υπουργεία ή/και τους εποπτευόμενους φορείς τους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δύναται να απασχολείται εξειδικευμένο επιστημονικό ή άλλο προσωπικό ή εμπειρογνώμονες και συνάπτονται, για τον σκοπό αυτό, συμβάσεις μίσθωσης έργου.

 

2. Για τη σύναψη των συμβάσεων της προηγούμενης παραγράφου ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 

α. Αναρτάται στην ιστοσελίδα του δικαιούχου, καθώς και στο διαδικτυακό ιστότοπο Διαύγεια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προθεσμία τουλάχιστον 10 ημερών για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσδιορίζεται το συγκεκριμένο αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου σε σχέση με το αντικείμενο και τη διάρκεια του ευρωπαϊκού προγράμματος, η διάρκεια της σύμβασης, η οποία ακολουθεί τον συνολικό χρόνο υλοποίησης του έργου, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, το ότι το έργο συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του έργου του ευρωπαϊκού προγράμματος, το τίμημα της σύμβασης και η σύνδεσή του με τα στάδια υλοποίησης του έργου, τα προσόντα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και τα κριτήρια επαγγελματικής και επιστημονικής αξιολόγησης για την επιλογή του εξειδικευμένου επιστημονικού ή άλλου προσωπικού ή των εμπειρογνωμόνων.

 

β. Για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται, έπειτα από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης του δικαιούχου φορέα, συγκροτείται ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, με μέλη που ορίζονται, έπειτα από σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του οικείου φορέα, εφόσον δικαιούχος είναι ο τελευταίος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να καλεί σε ατομική συνέντευξη τους/ τις ενδιαφερόμενους/ες υποψηφίους/ες, τηρουμένων των τυπικών κριτηρίων που θεσπίστηκαν στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εν συνεχεία συντάσσει και διαβιβάζει το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης στον αρμόδιο Υπουργό ή στο αρμόδιο όργανο διοίκησης του οικείου φορέα, εφόσον δικαιούχος είναι ο τελευταίος.

 

3. Δαπάνες που αφορούν σε δεδουλευμένες αποδοχές εξειδικευμένου επιστημονικού ή άλλου προσωπικού ή εμπειρογνωμόνων, δυνάμει συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης έργων της παραγράφου 1 και εκκρεμεί η καταβολή τους έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.