Νόμος 4609/19 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Τροποποιήσεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο νόμος 4412/2016 τροποποιείται ως εξής:

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 79Α προστίθενται οι λέξεις ή αιτήσεων συμμετοχής.

 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 92 μετά τις λέξεις Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά προστίθενται οι λέξεις ή η αίτηση συμμετοχής.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 92 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.}

 

4. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 92 οι λέξεις έως και 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών αντικαθίστανται με τις λέξεις μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

 

5. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 94 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.}

 

6. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 205Α οι λέξεις του έργου αντικαθίστανται από τις λέξεις της σύμβασης.

 

7. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 221Α προστίθεται η φράση ή κατά σειρά μειοδοσίας.

 

8. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 302 η λέξη προεκτιμώμενης αντικαθίσταται από τη λέξη εκτιμώμενης.

 

9. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 327 μετά το πρώτο εδάφιο προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να προβλέπεται η υποχρεωτική συνυποβολή των εγγράφων και σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση οπτικού δίσκου. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των έντυπων και ηλεκτρονικών στοιχείων, κατισχύουν αυτά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή. Οι αναθέτοντες φορείς χρησιμοποιούν το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, εφόσον αυτό προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.