Νόμος 4609/19 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Αντικατάσταση του άρθρου 43 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 43 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) αντικαθίσταται από 01-01-2019 ως εξής:

 

{Άρθρο 43: Περιβαλλοντική εισφορά για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας

 

1. Για την επιδότηση δράσεων κυκλικής οικονομίας, οι φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα αυτών που ασκούν τις αρμοδιότητες φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 227 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018), για τις ποσότητες αστικών αποβλήτων με Κωδικούς Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) 20 02 (απόβλητα κήπων και πάρκων), 20 03 (άλλα αστικά απόβλητα), 20 01 και 15 01 (χωριστά συλλεγέντα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών αποβλήτων συσκευασίας) που παράγονται εντός των ορίων τους και διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) εντός ή εκτός των ορίων τους, καταβάλλουν περιβαλλοντική εισφορά. Η εφαρμογή της παρούσας αρχίζει την 01-01-2020 και το ποσό της περιβαλλοντικής εισφοράς ορίζεται σε 10 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και από 01-01-2021 αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ ανά τόνο έως τα τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο.

 

2. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) από τους φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ή τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα αυτών που ασκούν αρμοδιότητες φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 227 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018), η εισφορά της παραγράφου 1 θα μειώνεται ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων στο οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Μονάδων Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και εγκαταστάσεων ανάκτησης βιοαποβλήτων, αρμοδιότητας φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ως εξής:

 

Κλίμακα - Πρόοδος έργων

Μείωση

περιβαλλοντικής εισφοράς

0 - Καμία ενέργεια

0%

1 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση Μονάδας Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) ή και εγκατάστασης ανάκτησης βιοαποβλήτων

35%

2- Σύμβαση κατασκευής ή και προμήθειας του συνόλου του έργου για την υλοποίηση Μονάδας Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) ή και εγκατάστασης ανάκτησης βιοαποβλήτων

70%

3 - Λειτουργία Μονάδας Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) ή και εγκατάστασης ανάκτησης βιοαποβλήτων

100%

 

3. Για τον υπολογισμό της μείωσης, θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός προόδου κάθε μονάδας επεξεργασίας Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) ή και Εγκατάστασης Ανάκτησης Βιοαποβλήτων αρμοδιότητας φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και η δυναμικότητα αυτής, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

 

ΜΟΛ = (Δ1 x Μ1+ Δ2 x Μ2+....+ ΔN x ΜN) / ΔΟΛ, όπου:

 

ΜΟΛ, το συνολικό ποσοστό μείωσης περιβαλλοντικής εισφοράς

ΔN, η δυναμικότητα της μονάδας ν

ΜN, το ποσοστό μείωσης βάσει της προόδου της αντίστοιχης μονάδας ν

ΔΟΛ, η συνολική δυναμικότητα των μονάδων επεξεργασίας.

 

4. Η εισφορά της παραγράφου 1 αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο και διατίθεται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δράσεων πρόληψης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης αποβλήτων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η κατανομή του ποσού, ο τρόπος και η διαδικασία διάθεσης του ποσού, οι προϋποθέσεις χορήγησης στους δικαιούχους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

 

5. Η εισφορά της παραγράφου 1 διατίθεται χωρίς τον περιορισμό του ποσοστού του 2,5% του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).}

 

2. Μετά το άρθρο 43 του νόμου 4042/2012, προστίθεται άρθρο 43Α ως εξής:

 

{Άρθρο 43A: Ρυθμίσεις για τον Κανονισμό τιμολόγησης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και την πληρωμή της περιβαλλοντικής εισφοράς για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας

 

1. Η περιβαλλοντική εισφορά του άρθρου 43 του νόμου 4042/2012 συνυπολογίζεται κατά την κατάρτιση του κανονισμού τιμολόγησης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο κόστος διαχείρισής τους και κατανέμεται στο σύνολο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, σύμφωνα με τον κανονισμό τιμολόγησης. Στις περιπτώσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού ή των νομικών προσώπων αυτών που ασκούν αρμοδιότητες φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 227 του νόμου 4555/2018, το ποσό της παραγράφου 1 του άρθρου 43 συμπεριλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς αυτών.

 

2. Η περιβαλλοντική εισφορά υπολογίζεται ανά εξάμηνο με βάση τις πραγματικές ποσότητες ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων που διατέθηκαν στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) λαμβάνοντας υπόψη και τη μείωση αυτής, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των προβλεπόμενων έργων των Μονάδων Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων και των εγκαταστάσεων ανάκτησης βιοαποβλήτων αρμοδιότητας φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σύμφωνα με την παραγράφου 2 του άρθρου 43 και αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο μέχρι το τέλος του επόμενου τριμήνου από τη λήξη του εξαμήνου.

 

3. Έως 15 Απριλίου κάθε έτους οι φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα αυτών που ασκούν αρμοδιότητες φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 227 του νόμου 4555/2018 (ΦΕΚ 13/Α/2018) υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή της περιβαλλοντικής εισφοράς του προηγούμενου έτους.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.